“Khan Chan Fun Fair” ภายใต้ธีม “Sahatsakhan City ขยี้พุง” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 20 มีนาคม 2567 / อ่าน : 550

“Khan Chan Fun Fair” ภายใต้ธีม “Sahatsakhan City ขยี้พุง” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ จังหวัดกาฬสินธุ์“Khan Chan Fun Fair” ภายใต้ธีม “Sahatsakhan City ขยี้พุง” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ณ บริเวณรอบสวนสาธารณะแหลมโนนวิเศษ และบริเวณลานปู่เชียงโสม

 

“Khan Chan Fun Fair” นิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ บรรยากาศภายในงานเริ่มออกตัวด้วยการออกกำลังกายเต้นอบอุ่นร่างกาย พร้อมปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน "Sahatsakhan fun firm fit" ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้วยังมีอีก 4 ซุ้มกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้เยี่ยมชม ดังนี้ ซุ้มที่ 1 ซุ้มความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหลักโภชนาการ (3 อ.) (3 สี) การปฏิบัติตนให้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรคอ้วน อันตรายของโรคอ้วน การเลือกบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้การรู้เท่าทันสื่อ, ซุ้มที่ 2 ซุ้มนวัตกรรม “ตู้เช็กอิน BMI” สื่อคำนวณปริมาณการเผาผลาญกิโลแคลอรี่ โดยวัดน้ำหนักและส่วนสูง ชั่งตวงวัดวัตถุดิบอาหาร, ซุ้มที่ 3 ซุ้มผู้ชนะการแข่งขันเมนูเพื่อสุขภาพ, ซุ้มที่ 4 ซุ้มเกมส์และนันทนาการ เช่น “สะพานสารอาหารจำแนกหมู่อาหารพลังงานสารอาหาร” และกิจกรรมคัดแยกอาหารตามโซนสี เป็นต้น และ ซุ้มที่ 5 ซุ้มของดีเมืองสหัสขันธ์จันทรัตน์วิถี

 

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ ของโรงเรียนอนุบาลจันทรัตน์ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และอันตรายของโรคอ้วน และการปฏิบัติตนเพื่อให้ได้สุขภาพดีห่างไกลโรคอ้วน ส่งเสริมการเลือกรับประทานโดยคำนึงถึงอาหารโซนสีในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้ ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน
 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ได้ที่
.


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]