“สร้างสานลานสุข (สุขภาพดี) เด้อ” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 18 มีนาคม 2567 / อ่าน : 364

“สร้างสานลานสุข (สุขภาพดี) เด้อ” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

บรรยากาศนิทรรศการ “สร้างสานลานสุข (สุขภาพดี) เด้อ” ผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในการสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


“สร้างสานลานสุข (สุขภาพดี) เด้อ” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง ซึ่งภายในนิทรรศการมีขบวนรณรงค์อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้, การแสดงของนักเรียนชุมนุมดนตรี (โปงลางเพชรโนนม่วง), การแสดงโชว์เต้นแอโรบิค, การแสดงโชว์แฟชันวีคบายโนนม่วง และบูธนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. กิจกรรมสร้างสานไขข้อข้องใจ เรียนรู้ถึงโทษของโรคอ้วน มุ่งเน้นในการลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ และการสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาชวนเชื่อ 2. กิจกรรมสานรัก สานใจ ภัยโรคอ้วน นำชมเมนูชูสุขภาพ ที่นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันคิดสูตรอาหาร “เมนูชูรักษ์” เพื่อส่งเสริมการรับประทานผัก ผลไม้ แทนขนมหวาน  3. กิจกรรมขยับกาย สลายพุง มีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์จากท้องถิ่น (ไม้ไผ่) ประกอบเพลง “จะเลิกอ้วนทั้งโรงเรียน” และ 4. กิจกรรมสานฝัน สานสุข ให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านฉลากโภชนาการของสินค้า/ฉลากหวาน มัน เค็ม แยกความหมายออกตามลักษณะสัญญาณไฟจราจร (เขียว เหลือง แดง) จัดเสนอในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ

 

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ของโรงเรียนบ้านโนนม่วง แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของเด็กนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะ มีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ โดยให้ความสำคัญกับครูผู้สอน เด็กนักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน ในการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนบ้านโนนม่วง

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ได้ที่
.


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]