"ป่าหิมพานต์ผลาญไขมัน" นิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 18 มีนาคม 2567 / อ่าน : 335

"ป่าหิมพานต์ผลาญไขมัน" นิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร"ป่าหิมพานต์ผลาญไขมัน" นิทรรศการผลงานสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ปี 5 ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ของโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


นิทรรศการ "ป่าหิมพานต์ผลาญไขมัน" เป็นนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ของโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซึ่งภายในนิทรรศการเริ่มต้นด้วยการแสดง "วานรสอนแดนซ์" จากนั้นนำชมกิจกรรม “ป่าหิมพานต์ผลาญไขมัน ทั้ง 3 ฐาน ประกอบด้วย 1.เอราวัณปันรู้ ให้ความรู้เรื่องหลัก 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) ฉลากโภชนาการ/อาหารโซนสี 2.กินรีพิชิตอ้วน เพื่อส่งเสริมด้านความรู้ในการเลือกบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ส่งเสริมการรับประทานผักมากขึ้น ด้วยการนำวัตถุดิบที่ได้จากแปลงเกษตรอินทรีย์มาประกอบอาหาร ประกอบด้วยเมนู เช่น เมี่ยงมักรีผล แซนวิชราชสีห์ น้ำอมฤต เป็นต้น  และ 3.วานรสอนแดนซ์ กิจกรรมขยับร่างกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 45 นาที ทั้งนักเรียนเกิดความสนุกสนาน มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจาดโรคอ้วน โดยแกนนำวานรนำเต้นประกอบเพลง คนธรรพ์ขยันแดนซ์ 

 

ผลงานนิทรรศการสื่อสร้างสรรค์ และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ครั้งนี้ของโรงเรียนแก่นทองอุปถัมป์ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของเด็กนักเรียน ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มุ่งใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านสุขภาวะมีการถ่ายทอดให้เกิดแรงบันดาลใจเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตระหนักรู้เรื่องสุขภาพ การรู้เท่าทันสื่อและติดอาวุธความรู้ให้เยาวชนมีสุขภาพดีในทุกมิติ ด้วยการผลิตสื่อในประเด็นสุขภาวะและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนชวนเด็กไทยสุขภาพดี #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน #ลดหวาน #ลดมัน #ลดเค็ม #เพิ่มผักและผลไม้ #โรงเรียนแก่นทองอุปถัมป์

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนฯ ได้ที่
.


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]