ดาวน์โหลด เอกสาร

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.


 

 • LoGo แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  .ai
      ดาวน์โหลดที่นี่
 • LoGo แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. .jpg
      ดาวน์โหลดที่นี่
 • Logo สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม .png
      ดาวน์โหลดที่นี่
 • Logo สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม .jpg
      ดาวน์โหลดที่นี่
 • Logo SPARK U .ai
      ดาวน์โหลดที่นี่
 • Logo SPARK U .ai
      ดาวน์โหลดที่นี่
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. .ai  
        ดาวน์โหลดที่นี่
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. .jpg
        ดาวน์โหลดที่นี่ • ใบสมัครงาน              

                                                          
     คลิกที่นี่     


   
 

ขอบเขตการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานโครงการพัฒนา 

"นักสื่อสารสร้างสรรค์สุขภาวะ" (Creative Communicator for Health)    
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการประกาศโจทย์      
       คลิกที่นี่   
 • กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการ
       คลิกที่นี่     
 • แบบฟอร์มคำรับรองประกอบการเสนอโครงการ
       คลิกที่นี่     

 

 

         

ขอบเขตการสนับสนุนทุนในการดำเนินงานพื้นที่ 

และสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ในชุมชนแออัด                                   

                    
 • แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการประกาศโจทย์ 
      คลิกที่นี่     
 • กำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจในการเสนอโครงการ
      คลิกที่นี่ 
 • แบบฟอร์มคำรับรองประกอบการเสนอโครงการ
      คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-298-0988
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com