ศิลป์สร้างสุข

ศิลป์สร้างสุข 

 

ทำความรู้จัก 
: โครงการชุมชนสามดีพื้นที่สร้างสรรค์สุขภาวะ สู่การจัดการตนเองด้วยวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม


: โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ LOGO ที่เกี่ยวข้อง

  • LoGo แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.  .ai
      ดาวน์โหลดที่นี่
  • LoGo แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. .jpg
      ดาวน์โหลดที่นี่
  • Logo สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม .png
      ดาวน์โหลดที่นี่
  • Logo สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม .jpg
      ดาวน์โหลดที่นี่
  • Logo SPARK U .ai
      ดาวน์โหลดที่นี่
  • Logo SPARK U .่jpg
      ดาวน์โหลดที่นี่


มาทำความรู้จัก 

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.++++++++++++


           แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ทำงานภายใต้แนวคิด ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ศิลป์สร้างสุข

          โดยศิลป์สร้างสุข มีความชัดเจนในการใช้สื่อของวัฒนธรรม อย่างมีแนวคิดเพื่อนำไปสู่การสร้างสุขภาวะ วิถีสุขภาวะที่ดี ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้ง เยาวชนครอบครัว และชุมชน 

  วัฒนธรรมสานสายใย คือ วัฒนธรรมในวิถีชีวิตเป็นเครื่องมือหล่อหลอมในการมีส่วนร่วม ที่เรียกว่า สายใย ให้กับกลุ่มคนต่าง เช่น วัฒนธรรมชาติพันธุ์ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งจะเป็นตัวสานสายใย 

  ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน มีแนวคิดในการดึงนวัตกรรม ภูมิปัญญา  จากมิติต่างๆ ทั้งสื่อพื้นบ้าน สื่อร่วมสมัย สื่อวัฒนธรรม มาสร้างความยั่งยืน ในเรื่องของวิถีชีวิตของสุขภาวะ

           เพราะฉะนั้น ภายใต้แนวคิด ศิลป์สร้างสุข วัฒนธรรมสานสายใย ภูมิปัญญาไทยยั่งยืน จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้งกลุ่มคน วิถีชุมชน ศิลปิน  นักวิชาชีพด้านสื่อ เพื่อนำผลไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อสร้างวิถีสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

           ติดตามและมีส่วนร่วม หรือร่วมรายงานความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการเป็นภาคีสุขภาวะ หรือในภาคีใหม่ๆ  และเยาวชนที่สนใจ ในการมีส่วนร่วมออกแบบ สื่อดีๆ ภายใต้กิจกรรม และโครงการต่างๆ เช่นโครงการ ปิ๊งส์

สามารถติดตามได้ในช่องทาง


·     www.Artculture4health.com

·     www.facebook.com/artculture4h

·     www.Pings.in.th

·     www.facebook.com/pingsproject

·     twitter.com/artculture4h

·     www.Artculture4health.com/mass 

·    www.facebook.com/MediaAsSocialSchool

 

 

  

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com