Slim & Slender Tribe ด้วยนิทรรศการ Slim & Slender Tribe Orange farm @โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)

หมวดหมู่ ข่าวสาร/กิจกรรม , โดย : admin , 23 กันยายน 2565 / อ่าน : 1,679

 

Slim & Slender Tribe“ ด้วยนิทรรศการ “Slim & Slender Tribe Orange farm” @โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรม “ Slim & Slender Tribe“ ด้วยนิทรรศการ “Slim & Slender Tribe Orange farm” ภาตใต้ โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ที่สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กิจกรรมเริ่มต้นโดยคณะครูและนักเรียน พร้อมกัน ณ สนามโดมของโรงเรียน (เตรียมการต้อนรับ) จากนั้น ผอ.เขตจอมทอง หรือหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการประเมินโครงการจาก สสส. เดินทางมาถึงห้องประชุม และมีการชม Presentation นำเสนอการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ” Slim & Slender Tribe” (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ภายใต้ธีม “ Slim & Slender Tribe “(ในห้องประชุม)
จากนั้นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ออกจากห้องประชุมเพื่อเข้างานนิทรรศการ “Slim & Slender Tribe Orange farm ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ตามด้วยการมอบของที่ระลึก(ผอ.เขตจอมทอง โรงเรียนเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติ) และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิ 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วน(ศูนย์บริการสาธารณสุข) กิจกรรม E-BOOK เกี่ยวกับประโยชน์ของผักและผลไม้ (Healthy Knowledge Space”พื้นที่เรียนรู้สู่สุขภาพดี), 2.กิจกรรมการประกอบอาหาร ( Good Shape Good Food อาหารดีสู่สุขภาพดี), 3. กิจกรรมการออกกำลังกาย (Slim Bodyshape Exercise” หุ่นสวยด้วย Exercise), 4.กิจกรรมบูรณาการกับ 8 กลุ่มสาระ (Healthy Discovery Games”เกมส์ค้นหาพาสุขภาพดี) มีการแต่งคำขวัญ เพ้นท์ถุงผ้า (ศิลปะ + ภาษาไทย+สังคม), การจับคู่คำศัพท์ผลไม้ (ภาษาอังกฤษ + วิทยาศาสตร์ ), กิจกรรมรู้เท่าทันสื่อ การอ่านฉลากโภชนาการตามสัญญาณไฟจราจร เขียว เหลือง แดง (การงาน ฯ + คณิตศาสตร์+สุขศึกษา) ในบูธของเครือข่ายผู้ปกครอง และบูธของโรงเรียนเครือข่าย
ปิดท้ายด้วยการเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการชมภาพกิจกรรมที่นี่
.
#Slim&Slender


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]