โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 1,389


 

โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน”

ชุมชนศรีฐาน ถือเป็นพื้นที่ที่มีชัยภูมิที่ดีมีประวัติยาวนาน เป็นเมืองโบราณ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบโดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผา เครื่องมือหินและภาชนะดินเผาลายเขียนสี มีความคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง ซึ่งในอนาคตจะเป็นพื้นที่ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญแหล่งหนึ่งของลุ่มแม่น้ำชี ซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ และจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบเป็นจำนวนมากและพบอย่างหนาแน่นนั้น ทำให้สันนิษฐานได้ว่าชุมชนโบราณแห่งนี้คงมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะพบเครื่องมือหินและภาชนะดินเผาลายเขียนสี คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง เรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดีตอนต้น ทั้งพบเศียรพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี กลุ่มเสมาและแผ่นหินทรายสลักนูนต่ำเป็นรูปพระพุทธรูปนั่ง

             ด้วยเหตุนี้ทำให้ชาวชุมชนศรีฐาน มีความประสงค์ จะร่วมเรียนรู้ อนุรักษ์โบราณวัตถุที่ค้นพบบริเวณชุมชน และความประสงค์จะสืบค้นประวัติความเป็นมาของชุมชนซึ่งนับวันจะเลือนหายไปตามกาลเวลา  เพื่อให้ประชาชน  เยาวชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจและสำนึกรักท้องถิ่นของตน ได้รู้ถึงรากเหง้าของตนที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประกอบกับบริเวณชุมชนศรีฐานในอนาคตจะเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับสถานี รถไฟ LRT (Light Rail Transit) ซึ่งทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่น

 

   

เห็นภาพฝัน 

1. เกิดการสืบค้น เรียนรู้ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ของดีของชุมชน ของฝากของชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

2. การเปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมสืบค้นความเป็นมาของชุมชนร่วมกัน

3. การทำให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน เกิดความตระหนักหวงแหนในคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนของตนเอง

4. เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนชุมชน และผู้สนใจในอนาคต

พื้นที่ดำเนินการ  ชุมชนบ้านศรีฐานหมู่ที่ 1, 2 , 3 ,4 ตำบลในเมือง เทศบาลนครขอนแก่น

งานที่เกี่ยวข้อง

** โครงการ 4 ป.ภูมิใจไทอีสาน (ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน กับ โครงการ SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน @จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com