สมัครสมาชิก


ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล
อนุญาตให้ใช้ จุด (.), ขีดกลาง (-) และขีดล่าง (_)


อีเมลที่ใช้งานจริง ระบบจะส่งข้อมูลที่จำเป็นไปยังอีเมลนี้ เช่น ส่งรหัสผ่านโดยระบบจะไม่เปิดเผยที่อยู่อีเมล์ต่อบุคคลภายนอกเมื่อการสมัครสมาชิกเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะส่งรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่กรอกไว้


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com