โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 1,641


โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน


 

 

    เยาวชนโรงเรียนมัธยมดงยาง, โรงเรียนบ้านนาฝาย, โรงเรียนบ้านหนองโนใต้, ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และคณะครูอาจารย์ มีโอกาสได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชน, ตำบล, อำเภอ หลายเสียงสะท้อนความเห็นในความฝัน ความหวัง ที่อยากจะเปลี่ยนแปลง นั้นคือ ปัญหาเรื่องการทุจริตซึ่งมีอยู่ในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและขยายสู่วงกว้าง  ...ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการขาดคุณธรรมในตัวเอง ความละอายใจต่อการกระทำที่เห็นแก่ตัว

         โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนตื่นรู้ ตระหนักในจิตสำนึกที่จะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

  

 

 

 

 

เห็นภาพฝัน 

1.เปลี่ยนคนที่ไม่สนใจกับปัญหารอบตัวให้มาสนใจเพื่อพัฒนาชุมชนตนเองให้น่าอยู่ โดยการนำเอาสื่อ(ละคร) มาใช้ให้เป็นประโยชน์พร้อมกับสร้างสื่อที่ดีเพื่อปลุกใจใฝ่คุณธรรมของคนในชุมชน

2.เกิดการปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้รู้จักความละอายต่อพฤติกรรมที่เข้าข่ายของการขาดหลักคุณธรรม

3.สร้างพื้นที่จุดปรับเปลี่ยนให้กับคนในชุมชน(พื้นที่ที่มีการนำเสนอผลงานรูปแบบสื่อศิลปะต่างๆ)

4.เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ได้คิดได้แสดงออกในสิ่งที่เขาคิด ฝัน หวัง

พื้นที่ดำเนินการ 

  • โรงละครหมอลำหุ่นเพื่อชุมชน โฮมทองศรีอุปถัมภ์ Home Thongsri Puppet community อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม
  • ตลาดกลางใจเมือง อ.นาดูน  จ.มหาสารคาม  พื้นที่นำเสนอผลงานสื่อ(ดี)
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม (นำเสนอผลงานสื่อเผยแพร่ต่อสถาบันการศึกษา)

** ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

** เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน กับ โครงการ SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

  @จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com