โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 942


โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ


ตลาดท่าพระ เป็นพื้นที่ชุมชนตลาดดั้งเดิม มีอาคารบ้านเรือนทรงโบราณลักษณะที่พักอาศัยเป็นบ้าน 2 ชั้น ชั้นบนมีชานไม้ยื่นหน้าบ้าน รูปแบบการปลูกสร้างบ้าน เป็นแบบเดียวกันตลอดแนวถนน ปัจจุบันยังเป็นพื้นที่ค้าขาย และเป็นชุมชนตลาดมีการปรับปรุงบ้านพักอาศัยบ้าง แต่ยังคงความเป็นอาคารดั้งเดิมไว้ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็น ปัจจุบันโครงสร้างผังเมืองได้เปลี่ยนไป มีนโยบายการพัฒนาเมืองให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจการทางรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีแนวการพัฒนาก่อสร้างรถไฟทางคู่ผ่านพื้นที่สถานีรถไฟท่าพระ ส่งผลกระทบให้ต้องรื้อถอนสถานีรถไฟท่าพระทั้งสถานีออกเพื่อก่อสร้างเป็นทางรถไฟ  ซึ่งพื้นที่ของสถานีรถไฟโดยส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ดั้งเดิม

เห็นภาพฝัน  

1.การอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนในรูปแบบดั้งเดิมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งในพื้นที่ตำบลท่าพระมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น จึงสร้างความตระหนักรู้และหวงแหนให้เกิดขึ้นแก่ชุมชน เพื่อร่วมอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนดั้งเดิมไว้ให้เด็ก/เยาวชนได้ศึกษา

2.การทางรถไฟได้มีแนวนโยบายก่อสร้างรถไฟทางคู่ส่งผลกระทบให้ต้องรื้ออาคารสถานรถไฟ ชุมชนได้ตระหนักรักและหวงแหนอาคารสถานีรถไฟดั้งเดิมไว้ให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชน/ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตลาดท่าพระ หมู่ที่ 10 ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

งานที่เกี่ยวข้อง

**

** ปฏิบัติการ ปลุก-ใจ-เมือง(SPARK U) #ภาคอีสาน ปลุก ปรับ เปลี่ยนเมืองให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

** เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน กับ โครงการ SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

 

 

@จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com