โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

หมวดหมู่ Spark U , โดย : admin , 1 สิงหาคม 60 / อ่าน : 630


โครงการ ปลุก- แปง- ปั้น(รู้ ทำ นำสุข)


 

 

             รู้ (ปลุกกาย) = จุดประกายปลุกพลังใจเยาวชนให้ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบที่มีต่อสภาพความจริงและวิถีชุมชนนำไปสู่การมีส่วนร่วมเป็นผู้ร่วมพัฒนา

          ทำ  (แปง ภาษาอีสาน)ใจ) = สร้างสรรค์สิ่งดีงามในการดึงเอาศักยภาพของตนเองและเยาวชนรอบข้างให้ใส่ใจในการเสนอแนวคิดกำหนดรูปแบบเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีงาม

          นำสุข (สังคม) = เมื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้และเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้เยาวชนจะสามารถเป็นผู้พัฒนาร่วมกับท้องถิ่นโดยมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสมให้แก่ชุมชนสังคม, ช่วยเหลือ, แบ่งปัน, มั่งคั่ง ได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

          ท่ามกลางการพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลยที่ผ่านมา มีแผนการขยายเศรษฐกิจของเมืองมากมาย จนสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ภูทัศน์ ภูมิอากาศ และวิถีชีวิต อาชีพ การดำรงชีพของผู้คนในท้องถิ่น ความเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนา ก่อให้เกิดภาวะการตัดขาดและละเลยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญของสังคมเมืองเลย เพื่อสร้างให้เกิดสำนึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน และใช้ร่องรอยอารยะธรรมทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดให้เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป

          อำเภอเชียงคานเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบภูมินิเวศและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ในขณะเดียวกันยังมีพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวและวิถีท้องถิ่น เยาวชนซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทั้งร่างกายและสติปัญญาอันก่อให้เกิดภูมิวิถีที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามด้วยจิตวิญญาณที่เป็นธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ให้สามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนได้

  

เห็นภาพฝัน 

1. การจุดประกายปลุกพลังสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เยาวชน รู้ค้นหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา กับภายใต้การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต

2. การสร้างพื้นที่เปิดเวทีให้เยาวชนได้สานต่อเจตนารมณ์อันจะนำไปสู่การนำเสนอประเด็นเพื่อเป็นผู้ร่วมพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งานที่เกี่ยวข้อง

** โครงการ 4 ป.ภูมิใจไทอีสาน (ปลุก ปรับ เปลี่ยน ปลื้ม) : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** เปิดบ้านศิลป์สร้างสุข : ปลุกใจไทอีสาน กับ โครงการ SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการจัดตั้งตลาดท่าพระร้อยปีและศูนย์เรียนรู้ตำบลท่าพระ : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการ “สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน” : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

** โครงการปลุกคุณธรรมในใจไทนาดูน : SPARK U ปลุก-ใจ-เมือง พื้นที่ภาคอีสาน

 

 @จากจุลสารศิลป์สร้างสุข ฉบับที่ 31 เดือนมิถุนายน 2560ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com