โรงเรียนต้นแบบ -> โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม


กิจกรรมจ้ำม่ำกินให้รู้ อยู่ให้เป็น

หมวดหมู่: โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ จังหวัดนครปฐม
  ผลการดำเนินกิจกรรม            จากการดำเนินกิจกรรม จ้ำม่ำให้รู้ อยู่ให้เป็น  ตามโครงการจ้ำม่ำสลายไขมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และเพื่อสร้างนักเรียนแกนนำในการถ่ายทอดการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้ ) หลังจากดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้สอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจกับประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง สรุปได้ดังนี้  ประชากรกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 38 คน มีความคิดเห็น ดังนี้   กิจกรรมจ้ำม่ำกินให้รู้อยู่ให้เป็นทำให้ท่านมีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ระดับมากที่สุดจำนวน20 คน คิดเป็น52.63% ระดับมาก จำนวน 10 คน  คิดเป็น 26.32 %  ระดับปานกลาง จำนวน 7 คน คิดเป็น18.42% และระดับน้อย จำนวน 1 คน คิดเป็น 2.63 %     นักเรียนแกนนำ อย.น้อย สามารถถ่ายทอดเรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ระดับมากที่สุดจำนวน 12 คน คิดเป็น 31.58% ระดับมาก จำนวน 14 คน  คิดเป็น 36.84 %  ระดับปานกลาง จำนวน 9 คน คิดเป็น21.68% และระดับน้อย จำนวน 3 คน คิดเป็น 7.89 %    โครงการ/กิจกรรม มีประโยชน์ต่อท่าน ระดับมากที่สุดจำนวน 25 คน คิดเป็น 65.79% ระดับมาก จำนวน 13 คน  คิดเป็น 34.21 % จากข้อมูลการกรอกแบบสอบถามกิจกรรมจ้ำม่ำกินให้รู้อยู่ให้เป็นสามารถสรุปได้ว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 ของโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 38 คน มีความรู้เรื่องการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย   ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม   1.       ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมกับตารางการทำงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไม่ตรงกันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องออกนอกสถานที่ 2.       กิจกรรมของทางโรงเรียนมีมาก ทำให้ต้องจัดสรรเวลาการทำกิจกรรมดังกล่าว ระยะเวลาในการทำกิจกรรมจึงค่อนข้างจำกัด         


128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 
Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8     โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : [email protected]