นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)คำประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

www.artculture4health.com เป็นเว็บไซต์ของ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (Art & Culture for Health Literacy) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลกิจกรรม , ข่าวสาร , เผยแพร่สื่อ ที่แผนงานฯได้จัดทำไปในแต่ละกิจกรรม ให้กับภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน นักเรียน นักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ชมผลงานและเผยแพร่ต่อไปยังช่องทางต่างๆ

การเก็บข้อมูลในเว็บไซต์ จัดทำภายใต้ นิยาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นการเก็บข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเท่านั้น และไม่มีการนำข้อมูลออกไปเผยแพร่ต่อในช่องทางอื่นนอกวัตถุประสงค์อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ขอให้ท่านใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลในสื่อออนไลน์ทุกช่องทาง โดยเฉพาะจากสื่อสังคมออนไลน์ที่อาจนำข้อมูลของท่านจาก facebook หรือ Line โดยที่ท่านไม่รู้ตัว


แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]