บริษัทสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม องค์กรต้นแบบ รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 11 พฤษภาคม 67 / อ่าน : 125


สินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม

องค์กรต้นแบบ รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน”

สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม

มอบโดย : คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

ชุมชนสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถือเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชน โดยใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน ถือเป็นหนึ่งผลสำเร็จในการพัฒนาชุมชนโดยใช้ สื่อศิลปวัฒนธรรมเป็นฐานราก และเชื่อมประสานคนในชุมชนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันจนเกิดความรักในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนึกรักบ้านเกิดต่อยอดเป็นการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยชุมชนผ่านนักสื่อสาร สร้างสรรค์ที่มีผู้นำเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนอีสาน แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้เข้ามาหนุน เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ในชุมชน โดยดึงเอามรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นของ พื้นที่นั่นคือโบสถ์ หรือ สิม ในภาษาอีสาน ซึ่งเป็นโบสถ์ท้องถิ่นอายุเกือบ 200 ปี ภายในวัดไชย ศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่มีภาพจิตรกรรม ฝาผนัง หรือ คนอีสานเรียกว่า “ฮูปแต้ม”เล่า เรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องสังข์ศิลป์ไชย หรือ สินไซ ในภาษาลาวอีสาน ที่มีเรื่องราวน่าสนใจ ให้แง่มุมคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งเรื่อง ความรักพี่น้อง กตัญญูต่อพ่อแม่ รักบ้านเมือง เสียสละ แบ่งปัน อดทน และการปกครองบ้านเมืองโดยวรรณกรรมเรื่องนี้ เป็นวรรณกรรม ร่วม ของอุษาคเนย์ ที่มีปรากฏอยู่ในหลายประเทศ

จากวรรณกรรมที่ปรากฏอยู่บนฝาผนังโบสถ์ ถูกต่อยอดไปสู่การสร้างแบบเรียนท้องถิ่น การพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ ศิลปะการแสดง แหล่งท่องเที่ยว และนำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับ ชุมชน โดยคนในชุมชน ที่ทำงานประสานกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ได้ทำงานร่วมกันและ ได้ประโยชน์ร่วมกัน

ปัจจุบันชุมชนสาวะถีมีบริการด้านการจัดการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวผ่านเพจในเฟซบุ๊ก ชื่อ “เที่ยวสาวะถีวิถีสุข” พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ต่อยอดจากการดึงความ สวยงามของภาพวาด ที่ฝาผนังโบสถ์ออกไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้ง แก้วกาแฟ แก้วเก็บ ความเย็น เสื้อยืด กระเป๋าผ้า ฯลฯ

ปัจจุบันชุมชนสาวะถีกำลังพัฒนารูปแบบธุรกิจเล็ก ๆ ของชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกัน ของกลุ่มจิตอาสาในชุมชนเพื่อก้าวสู่การเป็น “วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคม” หรือ Social Enterprise : SE เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีคนภายนอก ชุมชนเข้ามาร่วมหนุนเสริม

วัตถุประสงค์สาวะถีวิสาหกิจเพื่อสังคม ( 1) ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ในการแก้ไข ปัญหา พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับ คุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชน ตำบลสาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น (2) เพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยดึงเอามรดกทาง วัฒนธรรมที่มี มาต่อยอดส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีองค์กร ภายนอกทั้งภาคธุรกิจ เอกชน ประชาสังคม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขา มาหนุนเสริมในรูปแบบของหุ้นส่วน ภาคีเครือข่ายอย่างเป็นธรรม (3) เพื่อประกอบกิจการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่สะท้อน เรื่องราว วิถีชีวิต อัตลักษณ์และการสร้างแบรนด์สถานที่ของชุมชน ตำบลสาวะถีและพื้นที่ ใกล้เคียง เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]