สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 2 @โฮงสินไซ จังหวัดขอนแก่น

29 มีนาคม 66 / อ่าน : 1,702

สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 2 @โฮงสินไซ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. พร้อมด้วย อาจารย์ไพจิตร ศุภวารี ประธานโครงการสานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจ และภาคีเครือข่ายการทำงาน ร่วมทำกิจกรรมสานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ครั้งที่ 2 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและคู่มือ สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจร่วมกัน

กิจกรรมเริ่มด้วยการ Check in : สานสัมพันธ์เครือข่าย เชื่อมโยงผู้คน-พื้นที่ - ร่วม ตามด้วยการเรียนรู้กระบวนการ “ศิลปะบำบัด” ของ โฮงสินไซ อาทิ สินไซเดินดง - ชมโฮงสินไซ - ศิลปะเบาใจ และกระบวนการถอดบทเรียนระหว่างภาคีเครือข่ายศิลปะบำบัดแต่ละภูมิภาค

ก่อนมีการสรุป ปิดกิจกรรม โดยอาจารย์ ไพจิตร ศุภวารี ประธานโครงการฯ

จากนั้นในวันที่ 26 มีนาคม 2566 เริ่มกิจกรรมด้วยการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและคู่มือ สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจ กับภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สสส. ตามด้วยการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น เพื่อพัฒนาต้นแบบเครื่องมือและคู่มือ สานพลัง สานสัมพันธ์ เครือข่ายศิลปะบำบัด ดนตรียาใจ กับภาคีเครือข่ายสุขภาวะ สสส. ช่วงที่ 2 และกล่าวสรุปปิดกิจกรรม โดย อ.ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพฯ สสส.

กิจกรรมเกิดขึ้นดังภาพ...

 

#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #ศิลปะบำบัด #ดนตรียาใจ #สานพลัง #สานสัมพันธ์ #เครือข่าย #โฮงสินไซ #ศิลปะเบาใจ
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]