แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัคร นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา ปิดรับสมัคร 25 เมษายน 2566

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 10 มีนาคม 66 / อ่าน : 13,487


 

ประกาศด่วน!!!

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

รับสมัคร นักวิชาการบริหารโครงการ ประจำแผนงานฯ จำนวน  1 อัตรา

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

-     ดูแลงานด้านระบบการบริหารงานโครงการย่อยของแผนงานฯ ที่รับทุนจาก สสส.ด้านสื่อศิลปวัฒนธรรม สื่อร่วมสมัย

      และกิจกรรมร่วมสมัย

-     ประสานงานและจัดการประชุมร่วมกับภาคีผู้รับทุน สสส. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ภาครัฐ เอกชน

      และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-     วางแผนและจัดกิจกรรมและงบประมาณโครงการ สรุปรายงานเพื่อรายงานต่อที่ประชุมแผนงานฯ

-     บริหารลูกทีมที่เป็นนักวิชาการในโครงการ และบริหารระบบสำนักงานของแผนงานฯ

-     ประสานงานด้านการตรวจสอบโครงการ กับผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน สสส.

-     งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-     เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

-     จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านนิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-     มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดกิจกรรมและการประชุม การลงพื้นที่

      ในชุมชน อย่างน้อย 2 ปี หากมีประสบการณ์บริหารโครงการย่อยของ สสส. จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-     มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office รวมถึงโปรแกรมอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

-     มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบสูง กระตือรือร้น รักการเรียนรู้และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 

-     สามารถทำงานล่วงเวลาวันธรรมดา หรือวันเสาร์-อาทิตย์ได้

-     สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ครั้งละ 3-5 วันต่อเดือน (กรณีมีภาระกิจเพื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่)

-     ไม่สูบบุหรี่ และหรือ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

อัตราเงินเดือน     18,000 บาท

ผู้สนใจส่งประวัติประสบการณ์การทำงาน และการศึกษา และหลักฐานการสมัคร

มาที่ ทาง Email : [email protected] (โดยระบุว่าหัวข้อว่าสมัครงานนักวิชาการบริหารโครงการ)
ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัคร 
คลิกที่นี่ 

สิ้นสุดการรับสมัคร  25 เมษายน 2566

 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]