สัมมนารับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ภาคกลาง

25 ตุลาคม 65 / อ่าน : 350

 

สัมมนารับฟังความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วมในแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ภาคกลาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่รัฐสภา เกียกกาย กทม. คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา, มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน และ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ภาคกลาง ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์การมหาชน และภาคประชาสังคม อาทิ กลุ่มเมืองกาญจน์ จังหวัดกาญจนบุรี, ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ , สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย , ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) , ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาธิการแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ , เทศบาลนครยะลา , สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , กรรมการนโยบาลส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง , สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย , คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานิ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย , สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ , สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ , สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย , สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย , กสทช. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ , กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , หอภาพยนตร์ , สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ , สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย , ศูนย์คุณะรรม , กรมศิลปากร , กรมส่งเสริมวัฒนธรรม , กระทรวงพาณิชย์ , กระทรงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุทธยา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ทั้งนี้ รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประธานคณะทำงานฯ บอกว่า ปัจจุบันโลกของเรากำลังประสบกับภาวะวิกฤตสถานการณ์ โควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้าน สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอน ห้องสมุดต้องปิดให้บริการ ทำให้สื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหนังสือพิมพ์ นิตยสารทยอยปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อทั้งนักเขียน นักหนังสือพิมพ์และผู้ที่ทำงานในวงการสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ โรงพิมพ์ สำหรับประเทศไทยยังขาดองค์กรที่รับผิดชอบดำเนินการเรื่องระบบหนังสืออย่างครบวงจรในการพัฒนาการอ่าน การเขียน การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบหนังสือจึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมของการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ได้

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมและคณะทำงานจัดทำพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จึงได้จัดสัมมนา “รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน(องค์การมหาชน) เขตภาคกลาง” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านปัจจัยเงื่อนไข องค์ประกอบและทิศทางในการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ที่จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการระบบหนังสือทั้งระบบ ตั้งแต่นักเขียน หนังสือทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล การแปลวรรณกรรมจากไทยสู่สากล และกระบวนการผลิตเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงหนังสือได้ อีกทั้งยังมีการรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลทางดิจิทัลในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจากศิลปินศิลปวัฒนธรรมทุกแขนงทุกระดับที่เป็นภูมิรู้ภูมิปัญญาแผ่นดิน และเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณค่าและความยั่งยืนทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งในการสัมมนานี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยรูปแบบการสัมมนาประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรวิชาชีพ องค์การมหาชน และภาคประชาสังคม ซึ่งความคิดเห็นที่ได้จะถูกนำไปเพื่อการจัดตั้งซึ่งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) ที่จะช่วยและดูแลศิลปินในทุกแขนงสาขาทั่วประเทศต่อไป....ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]