เชิญชม.... นิทรรศการ

หมวดหมู่ แบบฟอร์มต่าง , โดย : admin , 23 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 1,202


เชิญชม.... นิทรรศการ "สินไซ ศิลป์สุข" ความสามารถของเยาวชนคนพิเศษ  ที่ หอศิลป์ตลาดต้นตาล 


         เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ที่ หอศิลป์ตลาดต้นตาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น ได้จัดงาน "สินไซ ศิลป์สุข : สู่การสื่อสารสาธารณะ" โดยมีนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานต่อนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ มีนายอาคม อึ่งพวง อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น พร้อมนายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ดร.อริยพร คุโรตะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พญ.วนาพร วัฒนกูล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลขอนแก่น, ดร.ธิรากร มณีรัตน์ เลขานุการสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น, นางภัทราภรณ์ กาบกลาง กรรมการสมาคมผู้ปกครองออทิสติกส์จังหวัดขอนแก่น, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น, ภาคีเครือข่ายการดูแลบุคคลออทิสติกจังหวัดขอนแก่น, ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9, ผู้บริหารตลาดต้นตาล ขอนแก่น


             การทำโครงการนี้ขึ้นมาจังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีจำนวนกว่า 60,000 คน มีคนพิการด้านออทิสติกเป็นความพิการประเภทที่ 7 ที่มีความบกพร่องหลักคือการสื่อสาร จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด องค์กรด้านคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนพิการและองค์กรคนพิการ โดยมีวิสัยทัศน์คือ "คนพิการเข้าถึงสิทธิ์ได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน"


           โครงการนี้ เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการ ให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้จากโครงการต่อสาธารณชนในวงกว้าง และเพื่อสื่อสารความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาสุขภาวะคนพิการและบุคคลออทิซึม ภาพชุดโปรแกรมศิลปวัฒนธรรมสินไซ ด้วยแนวคิดที่ว่า "ศิลปะเป็นภาษาสากล นอกจากเป็นเครื่องมือการสื่อสาร ศิลปะยังทำหน้าที่บำบัดเยียวยาด้วย" ซึ่งสำหรับบุคคลออทิสติกที่บกพร่องทางการสื่อสาร งานศิลปะของเยาวชนออทิซึมเหล่านี้ จึงเป็นทั้งการสื่อสารผ่านภาษาสากลและเป็นการเยียวยา ทั้งยังทำให้เราได้เห็นศักยภาพของน้องๆที่แสดงออก อันเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละคน

มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูอาจารย์ ผู้ดูแลบุคคลออทิสติก และประชาชนวันละ 100 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 2 - 30 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการศิลปะ มีการวาดภาพระบายสี สอยดาว(กาลพฤกษ์บันดาลใจ) Shadow play และการเขียนชื่อด้วยภาษาไทน้อย และมีกิจกรรมพิเศษทุกเสาร์ มีการโสเหล่เสวนาประเด็นสำคัญ ได้แก่ "สินไซกับกระบวนการพัฒนาสุขภาวะคนพิการ", "ศิลปะเพื่อการบำบัดและพัฒนาออทิสติก" และ"ชุมชนออทิซึม" 
            ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมผลงานได้ที่หอศิลป์ ตลาดต้นตาล เวลา 17.00 - 20.00 น. ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 พฤษภาคม 2565 นี้.ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]