กมธ.ศาสนาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค สู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน)

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 24 พฤศจิกายน 65 / อ่าน : 425


กมธ.ศาสนาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค สู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน)


.
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม CA 404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะทำงานจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดินและคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนาสรุปการรับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค ว่าด้วยแนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน) โดยมี นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานในพิธี และรศ.เกศินี ประทุมสุวรรณ ประธานคณะทำงานภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการฯ คณะทำงานฯ เข้าร่วม

  

 

  
.
สำหรับการเสวนาในวันนี้มีผู้แทนจาก 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร ภาคกลาง ผศ.ดร.อำนาจ เอี่ยมสำอาง และภาคใต้ นายเจน สงสมพันธ์ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผลจากการรับฟังความคิดเห็นที่ได้จากการจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน (องค์การมหาชน)” ทั้ง 4 ภาค จากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมรับฟังการนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาสู่การจัดตั้งสถาบันภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน รวมถึงร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโครงสร้างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปสู่การจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดภูมิภาษาและปัญญาแผ่นดิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณค่าและความยั่งยืนทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่นต่อไป 


 


 
ที่มาของข่าว ที่นี่ ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]