ศิลปะจะมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร

หมวดหมู่ อ่านจุลสาร , โดย : admin , 27 ตุลาคม 65 / อ่าน : 1,033


ไม่สามารถแสดงตัวอ่าน PDF บนอุปกรณ์นี้ได้

ท่านสามารถเปิดไฟล์ได้โดย คลิกที่นี่

เปิดอ่านจุลสารดาวน์โหลดศิลปะจะมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมได้อย่างไร ดาวน์โหลด

รายละเอียด 

จากภาวะปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่อยู่ในวิกฤตความเลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ขาดการบูรณการและจิตสำนึกในการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม จึงได้เกิดการร่วมมือกันระหว่างสี่ภาครัฐและภาคประชาชนขึ้น ในการใช้พลังศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อเยียวยาสร้างสรรค์พฤติกรรมและอารมณ์ของผู้คนในสังคม ให้มีความละเอียดอ่อน มีภูมิคุ้มกันและเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ ทว่า ศิลปะ เพียงอย่างเดียวคงเยียวยาสังคมไม่ได้นัก ต้องมีชีวิต มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมร่วมแรงร่วมใจกัน เพราะการสร้างสรรค์สังคมเป็นหน้าที่ของทุกคน โดยมีศิลปะเป็นเครื่องมือนำไปสู่สังคมที่วาดหวังได้

เกี่ยวกับสื่อ

  • ประเด็นหลัก : นโยบายด้านระบบสื่อ
  • พื้นที่ : ไม่ระบุข้อมูลปี พ.ศ. : 2 ก.ย. 2556
  • ประเภทสื่อ : 1 ธ.ค. 2554
  • สนับสนุนโดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]