เอกสารการติดตามประเมินผล โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) โดย อาจารย์เกศินี ประทุมสุวรรณ

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 25 พฤษภาคม 65 / อ่าน : 889


 

เอกสารการติดตามประเมินผล โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) โดย อาจารย์เกศินี ประทุมสุวรรณ

          โครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

         ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ ได้ดำเนินโครงการ“อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ในวิถี New Normal ปีที่ ๔ กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรม โดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระวิชาการเรียนรู้ ในการรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่มเด็กวัยเรียน เรียนรู้ในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่ผ่านมาได้เกิดการสร้างแรงกระเพื่อม ต่อครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันการดำเนินโครงการเข้าสู่ ระยะที่ ๒ แล้ว
 
       ซึ่งในการทำงานระยะที่ ๒ นี้ ทางโครงการได้มีการติดตามประเมินผล ซึ่ง อาจารย์เกศินี ประทุมสุวรรณ ได้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้


.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.


.
.
ดาวน์โหลด เอกสาร คลิกที่นี่ 
.
.
 สนับสนุนโดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]