23-24 ธ.ค. นี้ ศิลป์สร้างสุข ชวนเที่ยวงาน ลานวัฒนธรรม ลานชุมชน ตอน “ผ้าทอพื้นบ้านไทยเบิ้ง” และเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

หมวดหมู่ กิจกรรมล่าสุด , โดย : admin , 21 ธันวาคม 60 / อ่าน : 1,866


ลานวัฒนธรรมลานชุมชน ตอน “ผ้าทอพื้นบ้านไทยเบิ้ง” และเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

วันเสาร์ที่๒๓ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งบ้านโคกสลุงตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

 

*******************************************

 

วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.      ห้องเรียนภูมิปัญญา

                             -งานกระดาษ (ตอกกระดาษ พวงมะโหตร ทำดอกไม้)

                             -งานของเล่นพื้นบ้าน (ว่าว ธนู ของเล่นจากใบตาล รถล้อไม้)

                             -งานผ้าทอพื้นบ้าน

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.      เวทีเสวนา (การพัฒนา : ทุนทางวัฒนธรรมกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก                                “โอกาสหรืออุปสรรค”)

                             ผู้ร่วมเสวนา      - ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-ผู้แทนโครงการผู้นำแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

- ผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

-นายอำเภอพัฒนานิคม

-แกนนำชุมชนตำบลโคกสลุง

                             ผู้ดำเนินการเสวนา  รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.      รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.      พิธีเปิด โดย

                             -ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล  แป้นแก้ว  นายอำเภอพัฒนานิคม กล่าวต้อนรับ

                             -นายประทีป  อ่อนสลุง ประธานหมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยวไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง   กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

                             -นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

                             และเปิดงานด้วยการ“ตีเกราะ เคาะไม้” เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

                              ไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.      การแสดงแบบเสื้อผ้า จากผลงานการวิจัยเรื่อง“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก

                              ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดอย่างมีส่วนร่วม”

๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป      การละเล่นรำโทนพื้นบ้านไทยเบิ้ง

                             แขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

/วันอาทิตย์ที่...

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.      ลงทะเบียนผู้ร่วมกิจกรรม

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.      เวทีเสวนาวิชาการ “งานวิจัยชุมชน”

                             -นำเสนองานวิจัยชุมชน

                             -ชุมชนได้ประโยชน์อะไรจากงานวิจัย

                             - บทบาทของหน่วยงานที่สนับสนุนชุมชน

                             -เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้        

                             ผู้ดำเนินการเสวนา  รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

                             -เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ        : พักรับประทานอาหารว่างช่วง๑๐.๓๐ – ๑๐.๕๐ น.

                   : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com