“ศิลปะเบาใจ” นำเสนอใน Workshop panel งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 9 (FAR9) ภายใต้แนวคิดงาน “ทักษะ ศิลปะ ปรัชญา แห่งอุษาคเนย์”

หมวดหมู่ , 18 กันยายน 66

“ศิลปะเบาใจ” นำเสนอใน Workshop panel งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 9 (FAR9) ภายใต้แนวคิดงาน “ทักษะ ศิลปะ ปรัชญา แห่งอุษาคเนย์”


.
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2566 ณ Performing Arts Studio สาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทดลองปรับกระบวนการศิลปะเบาใจให้มีความกระชับและสามารถดำเนินกิจกรรมทั้งหมดให้ครบกระบวนการได้ภายใน 3 ชั่วโมง และขยับจาก “พื้นที่โฮงสินไซ” มาสู่พื้นที่ “โรงละคร” เป็นครั้งแรก
.
อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบจากการดำเนินกิจกรรมกระบวนการศิลปะเบาใจในงาน Soul Connect Fest @Lido กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ทำให้ทีมวิทยากรเห็นว่า กระบวนการศิลปะเบาใจสามารถนำไปใช้ได้ในทุกพื้นที่และเหมาะกับผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย ซึ่งในงานประชุม FAR9 จัดการเวิร์คชอปในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 จำนวน 2 รอบ ๆ ละ 30 คน มีผู้เข้าร่วมอายุตั้ง 7 ขวบ ไปจนถึงผู้สูงอายุ และมีความหลากหลาย อาทิ เด็ก นักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยมหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และผู้เชี่ยวชาญด้านการละครประยุกต์จากภาควิชาศิลปการละคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจกรรมทำให้เห็นว่า “ศิลปะเบาใจ” สามารถนำไปใช้ในการเวิร์คชอปนอกพื้นที่ได้ โดยให้ความสำคัญกับหัวใจของกิจกรรม รวมถึง การสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกเช่นเดียวกับโฮงสินไซ โดยเฉพาะกลวิธีการนำกิจกรรมด้วยการเล่าเรื่อง “สินไซ”


.
ขอขอบคุณข่าวและภาพต้นฉบับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชญ อัคพราหมณ์
.
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่
Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5
และที่โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]