รางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน องค์กรต้นแบบ "สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม" บริษัทสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม

หมวดหมู่ , 25 มิถุนายน 67

รางวัลภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน องค์กรต้นแบบ "สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม" บริษัทสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม

 

 

ในตอนนี้เราจะพาไปรู้จักกับสินไซโมเดล จำกัด วิสาหกิจเพื่อสังคม จากสาวะถี #ขอนแก่น เจ้าของรางวัลองค์กรต้นแบบ รางวัล “ภูมิวัฒนธรรมแผ่นดิน” สาขาภูมิพื้นที่ไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ที่มอบโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

 

สินไซโมเดล ชุมชนสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ถือเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชน โดยใช้สื่อศิลปวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน เป็นฐานราก และเชื่อมประสานคนในชุมชนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันจนเกิดความรักในมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนึกรักบ้านเกิดต่อยอดเป็นการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน โดยชุมชนผ่านนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่มีผู้นำเกิดขึ้นตามธรรมชาติ

 

ปัจจุบันชุมชนสาวะถีมีบริการด้านการจัดการท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวผ่านเพจในเฟซบุ๊ก ชื่อ “เที่ยวสาวะถีวิถีสุข” พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ต่อยอดจากการดึงความ สวยงามของภาพวาด ที่ฝาผนังโบสถ์ออกไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

 Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

 

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #ภูมิภาษา #ปัญญาแผ่นดิน #ภูมิวัฒนธรรม #ภูมิพลังวัฒนธรรม #สินไซโมเดล #SE #สาวะถี #วิสาหกิจชุมชนโครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]