วันวิสาขบูชา

หมวดหมู่ , 23 พฤษภาคม 67

วันวิสาขบูชา

 

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา

เป็นการรำลึกถึงพระพุทธเจ้า การประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพานเป็นสามเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตของพระพุทธเจ้าและเป็นพื้นฐานของคำสอนทางพระพุทธศาสนา

การประสูติ : พระพุทธเจ้าประสูติในวันเพ็ญเดือน 6 หรือที่รู้จักกันในนามเจ้าชายสิทธัตถะ ณ สวนลุมพินีวัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาล

การตรัสรู้ : หลังจากออกบวชและบำเพ็ญเพียรเป็นเวลา 6 ปี เจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

การปรินิพพาน : พระพุทธเจ้าปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน 6 ที่กรุงกุสินารา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในประเทศอินเดีย

การปฏิบัติธรรม : ชาวพุทธมักจะมาปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา เช่น การทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์

การเวียนเทียน : การเวียนเทียนเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #วิสาขบูชา #วันวิสาขบูชา2567 #วันวิสาขบูชา

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]