วันกวีนิพนธ์สากล (World Poetry Day)

หมวดหมู่ , 21 มีนาคม 67

วันกวีนิพนธ์สากล (World Poetry Day)

วันกวีนิพนธ์สากล (World Poetry Day) เป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ริเริ่มจัดงานวันกวีนิพนธ์สากลขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 1999 ภายใต้แนวคิด "กวีนิพนธ์คือการเปิดหน้าต่างแห่งจินตนาการ ส่งเสริมคุณค่าของภาษามนุษย์" เพื่อเฉลิมฉลองและให้การยกย่องวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์

กวีนิพนธ์เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิด ความรู้สึก และจิตวิญญาณของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ภูมิปัญญา และเรื่องราวของแต่ละยุคสมัยและวัฒนธรรม เป็นมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

กวีนิพนธ์เป็นงานเขียนที่บรรจงไว้ด้วยภาษาที่ไพเราะ สละสลวย มีการใช้สำนวนโวหารอย่างประณีต เพื่อสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการอันลึกซึ้ง แสดงให้เห็นถึงศิลปะการใช้ภาษาขั้นสูงส่ง

กวีนิพนธ์ช่วยกระตุ้นจินตนาการและพลังสร้างสรรค์ของผู้เขียนและผู้อ่าน เปิดโอกาสให้ได้ตีความและจินตนาการตามแนวคิดของตน เสริมสร้างมุมมองใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

กวีนิพนธ์เป็นแหล่งให้ความบันเทิง สาระ และอารมณ์ความรู้สึกซาบซึ้งได้อย่างลึกซึ้ง ผู้อ่านผู้ฟังสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด สุนทรียรสและแรงบันดาลใจต่างๆ ทำให้งานกวีมีคุณค่าทางจิตใจ

ดังนั้น กวีนิพนธ์จึงมีคุณค่าทั้งในแง่วรรณกรรม ศิลปะ จิตวิญญาณ การศึกษา และการสานต่อมรดกอันล้ำค่าของมนุษยชาติ

 

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #worldpoetry #วันกวีนิพนธ์

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]