"วันความสุขสากล" (International Day of Happiness)

หมวดหมู่ , 20 มีนาคม 67

"วันความสุขสากล" (International Day of Happiness)

 

 

"วันความสุขสากล" (International Day of Happiness) ริเริ่มขึ้นในปี 2556 โดยองค์การสหประชาชาติ มีมติให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปีเป็น #วันความสุขสากล เพื่อยกระดับความสำคัญของความสุขในนโยบายสาธารณะของรัฐบาลทั่วโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งสู่ความสุขที่แท้จริง

ความสุขมิได้หมายถึงเพียงความพึงพอใจทางวัตถุ แต่หมายรวมถึงความสมบูรณ์ทั้งด้านกาย จิตใจ และปัญญา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษย์และสังคมโลก

.

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันสําคัญ #happiness #วันความสุขสากล

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]