13 มีนาคม วันช้างไทย (Thai Elephant Day)

หมวดหมู่ , 14 มีนาคม 67

13 มีนาคม วันช้างไทย (Thai Elephant Day)

วันช้างไทย (Thai Elephant Day) เป็นวันสำคัญประจำชาติของประเทศไทย ที่จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฉลิมฉลองและเชิดชูช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติของไทย รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่สืบไป

ความเป็นมา

คณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย เสนอให้วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย

เพราะว่าวันที่ 13 มีนาคม เป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมปันศิลป์ ปันสุข เพิ่มเติมได้ที่

Web: www.artculture4health.com/pun

Facebook: https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

YouTube: https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram: https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter: https://twitter.com/PunSilpPunSook

TikTok: https://www.tiktok.com/@punsilppunsook

#ปันศิลป์ปันสุข #สสส #แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #วันช้างไทย #วันสําคัญ

Pride Month

8 มิถุนายน 67


โครงการปันศิลป์ ปันสุข

โดย : แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ที่ตั้งสานักงาน : 
     128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
     128/177 Phayatai Plaza, 16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 
โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]