วันที่ 21 มีนาคม 2564 ชองการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร "สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ" ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาคอีสาน

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64


วันที่ 21 มีนาคม 2564 ชองการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่1 หลักสูตร "สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ" ในโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ ภาคอีสาน

การอบรมนี้เป็น กิจกรรมในวันที่3 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการอบรมที่ภาคอีสาน วันนี้เริ่มต้นด้วยการบรรยายหัวข้อ 'การสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง' โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ประภาส นวลเนตร

ไปชมบรรยากาศกัน...โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com