วันที่ 19 มีนาคม 2564 :: การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อ" โดย อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64

 


วันที่ 19 มีนาคม 2564 :: การอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "รู้เท่าทันสื่อ" โดย อาจารย์ ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส
และการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "กฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com