ต่อภาคบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2564 ของการอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ "การสื่อสารสุขภาวะ"

หมวดหมู่ , โดย : admin , 23 มีนาคม 64


ต่อภาคบ่ายวันที่ 19 มีนาคม 2564

ของการอบรมเชิง ปฏิบัติการหัวข้อ "การสื่อสารสุขภาวะ"

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกศนี ประทุมสุวรรณ และ อาจารย์สุมาลี สุวรรณกร

(ต่อด้วย) การนำเสนอแนวคิดวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชมชนจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิด ในการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "การสื่อสารสุขภาวะ"โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com