อบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Media as Social School.

หมวดหมู่ ภูมิภาค , โดย : admin , 23 มีนาคม 64

อบรมเชิงปฎิบัติการ สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ ภาคเหนือ "สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม Media as Social School."โรงแรมเคเอ็ม กว๊านพะเยา จ.พะเยา 6-7 กพ.2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตรสื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยาจังหวัดพะเยา  


ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้และดำเนินการเชิงความรู้และความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการแห่งการเรียนรู้และสร้างนักศึกษาสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆในทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งเน้นยุทธศาสตร์หลักการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคนและพลเมืองโดยให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไตรภาคีได้แก่  ภาคนโยบาย  ภาควิชาการและภาคประชาสังคม


ทั้งนี้กระบวนการขับเคลื่อนของโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้  นอกจากจะถ่ายทอดความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆให้แก่กลุ่มแกนนำในพื้นที่ต่างๆแล้ว   ยังสร้างประสบการณ์ตรงในการพัฒนากลุ่มคนให้กลายเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ที่สามารถปฏิบัติงานด้านสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย


ครั้งนี้จึงเป็นกระบวนการที่สำคัญพร้อมทั้งเป็นการฝึกปฏิบัติความชำนาญให้เกิดขึ้นต่อกลุ่มเยาวชนในชุมชนกลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว...โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com