รู้ทันสื่อในยุคดิจิตอล ความท้าทายวิชาชีพนักข่าว

หมวดหมู่ นักวิชาการ , โดย : admin , 3 เมษายน 61 / อ่าน : 1,030


รู้ทันสื่อในยุคดิจิตอล ความท้าทายวิชาชีพนักข่าว

อาทิตย์  แสงสว่าง

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย

           ในยุคสมัยของความเจริญก้าวหน้าขอเทคโนโลยีได้ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงจนสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการพลิกโฉมสังคมข้อมูลข่าวสารไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง

            แม้นที่ผ่านมาผู้คนอาจจะมองการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปในทิศทางของการมุ่งที่จะพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการผลิตแต่วันนี้ถึงเวลาที่จะต้องตระหนักแล้วว่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาที่ก้าวไกลจนก่อให้เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงพัฒนาการของสังคมด้วยเช่นกันและยิ่งหากมองเจาะจงเฉพาะไปที่เทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะพบว่ามีการพัฒนาไปไกลมากอย่างยิ่งเช่นกันเพราะได้มีการเพิ่มคำว่าเทคโนโลยีด้านการสื่อสารในอดีตให้กลายเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปเรียบร้อยแล้วโดยบริบทของความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้นหมายถึงเทคโนโลยีซึ่งก็คือวิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนำเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติในขณะที่สารสนเทศนั้นมุ่งให้ครอบคลุมหมดไม่ว่าจะเป็นข่าวสารข้อมูลข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกนำมาการแสดงหรือชี้แจงให้เป็นที่ประจักษ์

            ในขณะที่การสื่อสารยังคงมีความหมายเฉกเช่นเดิมคือการนำสืบหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่งประกอบด้วยผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสารช่องทางการส่งข้อมูลซึ่งเป็นสื่อกลางหรือตัวกลางอาจเป็นสายสัญญาณและหน่วยรับข้อมูลหรือผู้รับสารแต่เมื่อนำมารวมกันเป็นคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วกลับกลายเป็นขอบเขตของการสื่อสารที่กว้างไกลไปจากอดีตเป็นอย่างมาก

            ลำพังแค่เทคโนโลยี  (Technology) ซึ่งมีความหมายมาจากคำ 2 คำคือเทคนิค (Technique) อันหมายถึง วิธีการที่มีการพัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้และคำว่าลอจิก (Logic) หมายถึงวิธีการปฏิบัติที่มีการจัดลำดับอย่างมีรูปแบบและขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องความเร็ว (Speed) ความน่าเชื่อถือ (Rliably) และความถูกต้องครบถ้วน (Accuracy) ซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่มารองรับคุณสมบัติดังกล่าวก็ย่อมหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองและเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถูกนำมาใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยประมวลผลข้อมูลให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม  การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล  การรายงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้สารสนเทศไว้ใช้งานได้อย่างทันเหตุการณ์ และยิ่งเมื่อนำทั้งหมดมาเชื่อมต่อกับการสื่อสาร (Communication) จึงได้ทำให้เกิดพัฒนาการอย่างมากทั้งต่อผู้ส่งสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสารเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะบริการ World Wide Web : www หรือ Web ได้พัฒนาจากเป้าหมาย ทางการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม ได้กลายเป็นการก้าวข้ามไปสู่สังคมข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไปแล้วในทุกวันนี้

            ทุกวันนี้ผู้คนสามารถที่จะค้นคว้าเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ในโลกของอินเตอร์เน็ต แต่ไม่ได้มีการรับรองใดใดว่าข้อมูลทั้งหมดเหล่านั้นจะต้องถูกต้องครบถ้วนเสมอไปสิ่งที่กล่าวย้ำในข้างต้น ก็เพื่อหวังให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพผู้สื่อข่าวได้ตระหนักว่า เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์ ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร โครงข่ายโทรศัพท์ โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคปัจจุบันได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ”สื่อแบบดั้งเดิม”  (traditional media)  ซึ่งได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน์อย่างมากมายแล้ว

            เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการแถลงข่าวในรอบวันประเด็นร้อนสังคมที่อยู่ และแม้แต่กระทั่งสังคมโลกทั้งโลกกลายเป็นสิ่งที่พร้อมจะปรากฏขึ้นทันทีทันควันในโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านทางช่องทาง Windows ที่เรียกกันว่า “สังคมออนไลน์” ในเสี้ยววินาทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นจากนั้นสื่อทางด้านวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์จะรับช่วงต่อด้วยการพยายามแข่งขันกันนำเสนอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยที่สื่อทางด้านสิ่งพิมพ์กลายเป็นไม้สุดท้ายของการนำเสนอเนื่องจากยังคงต้องยึดโยงอยู่กับกระบวนการผลิตด้านสิ่งพิมพ์ที่ต้องใช้เวลานานในการดำเนินการ และขั้นตอนในการจัดจำหน่ายหรือนำเสนอไปสู่ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

            จุดอ่อนในเรื่องของขั้นตอนระยะเวลาของสื่อทางด้านสิ่งพิมพ์ได้ทำให้หนังสือพิมพ์ต่างๆพากันอุดจุดอ่อนดังกล่าว ด้วยการเพิ่มช่องทางการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ขึ้นมา ในรูปแบบของการสร้างเว็บไซต์ข่าวสารของหนังสือพิมพ์ตนเองขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่ในเรื่องระยะเวลาดังนั้นในทุกวันนี้ สื่อมวลชนจะต้องยอมรับความเป็นจริงที่ว่าผู้คนในสังคมสามารถที่จะรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากทั้งจากอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุ และโทรทัศน์ปัญหาที่ตามมาก็คือ การแข่งขันทางด้านความรวดเร็วในการนำเสนอ ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาในเรื่องของความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร ทั้งในรูปแบบของความผิดพลาดโดยไม่เจตนา และความผิดพลาดโดยจงใจที่จะบิดเบือนข้อมูลเพื่อผลประโยชน์บางประการ

            ด้วยเหตุนี้เองผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวัง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ก่อนที่จะนำเสนอสู่สังคมทั้งนี้ก็เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ และจริยธรรมที่ดีงามของการเป็นนักข่าว

            ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ปรากฏขึ้นในสังคมออนไลน์ทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน สามารถเป็นไปได้ทั้งข้อมูลจริงข่าวสารที่ถูกต้องหรือเป็นข่าวสารที่บิดเบือน เป็นข่าวปล่อยเป็นเรื่องของการกระทำทำโดยไม่ได้นึกถึงไปถึงผลแห่งการกระทำที่จะตามมา หรือแม้แต่กระทั่งรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากข่าวดังกล่าว แต่ก็เพราะหวังผลที่จะให้เกิดขึ้นเช่นนั้นเพื่อประโยชน์แห่งตน พวกพ้อง หรือกลุ่มผลประโยชน์ร่วมกัน

            นักข่าวที่ดีจึงจำเป็นที่จะต้องตามให้ทันกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งตามให้ทันถึงเจตนาแห่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวด้วย

            ด้วยเหตุนี้เอง สำหรับประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์ทุกวันนี้ นักข่าวพึงคิดไว้เสมอว่าเป็นเพียงประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วนักข่าวได้รับรู้ว่ามี ”ประเด็นดังข่าว” ที่เกิดขึ้นในสังคม

            ก่อนการที่จะนำไปเขียนวิเคราะห์  และนำเสนอต่อผู้อ่านสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตรวจสอบตรวจทาน  ให้ชัดเจนเสียก่อนว่ามีความถูกต้องของข้อมูลครบแล้วจริงหรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่พลาดท่าตกเป็นเครื่องมือของใครก็ตามที่สร้างข่าวหรือบิดเบือนข่าวเหล่านั้นขึ้นมา

            อย่าลืมว่า หลักสำคัญเบื้องต้นของการประกอบวิชาชีพนักข่าว  ก็คือ การมีจมูกที่ไวต่อข่าว หรือ Nose for News ซึ่งในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารในสังคมออนไลน์เป็นไปอย่างรวดเร็ว  การจมูกที่ไวต่อข่าวเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแล้ว จะต้องไวต่อการสัมผัสถึงเจตนาแอบแฝงที่ปนมากับข่าวด้วย เพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครง่ายๆ

            ทุกวันนี้ความสามารถของคอมพิวเตอร์กราฟฟิกสามารถที่จะทำเอกสารปลอม หลักฐานปลอม รูปถ่ายปลอม หรือแม้แต่กระทั่งการตัดต่อเสียง ตัดต่อคลิปวีดีโอปลอม เพื่อที่จะบิดเบือนข้อมูลอย่างไรก็ได้ จึงยิ่งเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของผู้ประกอบอาชีพนักข่าวจะต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลก่อนที่จะนำเสนอข่าวสารใดๆ ที่สามารถมีผลกระทบต่อสังคม

            โดยขอให้ยึดมั่นในหลักการพิจารณาคุณสมบัติของข่าวซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นหลักคิดที่ดีที่เหมาะสมที่สุด จึงได้มีการสั่งสอนสืบต่อกันมา ว่าข่าวที่ดีจะต้องมีในเรื่องของปัจจัยหรือองค์ประกอบดังนี้

  1. ข่าวที่ดีจะต้องมีความถูกถ้วน  (Accuracy) นั่นคือ ข่าวต้องชัดเจนที่ความถูกต้องเป็นความจริงเท่านั้น
  2. ข่าวที่ดีต้องมีความสมดุลและเที่ยงธรรม (Balance and Fairness) หมายถึงว่าข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
  3. ข่าวที่ดีจะต้องมีความเป็นภาวะวิสัย (Objectibity) หรือการไม่เอาตัวเข้าไปพัวพันกับการรายงานข่าวเพื่อให้เป็นข่าวที่ปราศจากอคติส่วนตัวของผู้สื่อข่าวนั้นเอง
  4. ข่าวที่ดีจะต้องมีความง่าย กะทัดรัดและชัดเจน ( Simplicity Conciseness and Clearness) หมายถึงว่ามีความชัดเจนและกะทัดรัด เนื้อหาของข่าวจะต้องไม่กำกวม สองแง่สามง่าม มีความชัดเจน อ่านแล้วรู้และเข้าใจได้ทันที

             ซึ่งในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารยิ่งพัฒนาไกลมากขึ้นด้วยเรื่อยผู้ประกอบวิชาชีพนักข่าว ยิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องยึดหลักและแนวทางที่ถูกต้องในการทำหน้าที่ให้มากที่สุด จะได้ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

             พึงระลึกไว้เสมอว่า คุณสมบัติของการเป็นนักข่าวที่ดีที่ได้รับการยอมรับกันตลอดมาโดยตลอดนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการแรกที่ได้รับการยอมรับตรงกันหมดทั่วโลกก็คือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชน ต่อสังคม

             และเพื่อให้สามารถรับมือกับยุคสมัยของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลมากได้ อีกคุณสมบัติหนึ่งที่พึงมี และได้มีการบรรจุไว้แล้วในหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักข่าวก็คือ จะต้องมีความสามารถในการทำงานภายใต้ระยะเวลาที่เร่งรีบ ไม่ถูกการบีบคั้นของโลกออนไลน์ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง หรือทำงานเพียงเพื่อต้องการแข่งขันกับเวลาจนลืมดูคุณภาพและความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อข่าว

             รวมทั้งจะต้องเป็นผู้ที่รู้จักหรือใช้เครื่องมือในการสื่อสารข่าวได้อย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆเสียเอง ซึ่งนั่นหมายความว่านักข่าวจะต้องเป็นคนที่มีไหวพริบในการอ่านสถานการณ์ข่าว สถานการณ์ผลประโยชน์ในแง่มุมต่างๆได้ดี โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและด้านการเมือง ที่นับวันแต่จะรุนแรงมากขึ้นทุกทีสุดท้ายในยุคสังคมดิจิตอล ที่การเมืองแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่าย มีการทำลายล้างกันอย่างรุนแรง ผลประโยชน์ทางการเมือง ผลประโยชน์ธุรกิจ พร้อมที่จะทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกใช้สื่อหลอกใช้นักข่าว หรือแม้แต่กระทั่งเพื่อประโยชน์จูงใจเพื่อให้นักข่าวยินยอมเข้าร่วมเป็นกลไกในการนำเสนอข่าวเพื่อผลที่ตามมา ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพนักข่าวทั้งสิ้น

             แต่หากนักข่าวทุกยุคทุกสมัยยังคงยึดมั่นต่อการรู้จักเกียรติยศและศักดิ์ศรี ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลใดๆ ทำหน้าที่บนจริยธรรมของนักข่าวที่ดีไม่ว่าการสื่อสารจะพัฒนาไปปอีกเพียงใดก็ตามนักข่าวที่ดีก็จะยังคงเป็นทีต้องการของสังคมสืบไปอย่างแน่นอนสื่อมวลชน-สังคม-รัฐบาล ยุคเรียนรู้ผิดรู้ถูกว่าด้วย “สิทธิและเสรีภาพ”

สังคมไทยได้ก้าวผ่านยุคเสรีภาพครึ่งใบและรัฐบาลไม่มีอำนาจในการควบคุมสั่งการใด ๆ ตามกฎหมายเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายอย่างใด ๆ หรือแม้แต่จะใช้อำนาจสั่งปิดหนังสือพิมพ์ของภาคเอกชนรวมถึงสื่อภาครัฐด้วย

นักข่าว ยุค New Media ต้องตั้งสติ ยึดหลักพุทธ กาลามสูตร เสนอข่าว

การทำหน้าที่สื่อสารมวลชน การทำหน้าที่นักข่าวในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กำลังเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่อย่างมีจรรยาวิชาชีพ  เนื่องจากสังคมโลกตื่นตัวกับโอกาสเปิดทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วในการนำเสนอไปยังบุคคลที่สาม บุคคลอื่นๆ จำนวนมาก ภายใต้การเชื่อมต่อที่เรียกกันว่าสังคมออนไลน์

ยุค 4.0 หนังสือพิมพ์จะอยู่หรือไป

ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา  สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทยอยปิดตัวลงอย่างน่าใจหาย แม้แต่หนังสือพิมพ์รายวัน ก็ไม่อาจต้านทางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ด้วยต้นทุนการผลิตที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับรายได้จากค่าโฆษณา ที่กระจายที่ลดลง เมื่อไม่อาจแบกรับต้นทุนไหว จำเป็นต้องหาทางออก  มาตรการต่างๆ ทั้งลดจำนวนหน้า ลดยอดพิมพ์ ลดค่าใช้จ่าย ลดขนาดองค์กร ถูกนำมาใช้ องค์กรไหน แบกรับต้นทุนและภาวะขาดทุนไม่ไหว จำต้องยอมปิดฉากลงไป

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษชีวิตมีภัย

ในขณะที่คนทั่วโลกกำลังหันมาสนใจในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่น น้ำท่วม พายุถล่ม ซึนามิ ไฟป่า และความแห้งแล้ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางส่วนของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโลกเท่านั้น เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีขอบเขตอย่างกว้างขวาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

รู้ทันสื่อในยุคดิจิตอล ความท้าทายวิชาชีพนักข่าว

 ในยุคสมัยของความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

วิกฤตสื่อยุคประเทศไทย 4.0

เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคThailand 4.0   ซึ่งขณะนี้กลไกต่างๆ ได้เริ่มขับเคลื่อนแล้ว เพื่อให้ประเทศไทย 4.0 เป็นจริงขึ้นมา ส่วนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดก็คงต้องติดตามกันต่อไป   ในฐานะของผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ในวงการสื่อและได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้โดยตรงคงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้     ต้องมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ต้องรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น  และมาช่วยกันหาคำตอบกัน  จะได้หาทางรับมือกับสถานการณ์ได้

เขาหัวโล้น ปัญหาหนักอกคนเมืองน่าน

สภาพปัญหาภูเขาหัวโล้นตลอดเส้นทางจากแพร่สู่น่านและจากตัวเมืองน่านผ่านอำเภอต่างๆ ทางสายเหนือจนถึงด่านชายแดนไทย - ลาวที่บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านล้วนแต่ประสบปัญหาที่เหมือนกัน คือ เหมือนคนหัวล้านไม่มีต้นไม้เขียวชอุ่มเหมือนในอดีตก่อนๆ มา จากปัญหาที่คนเมืองน่านมีปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินที่สำคัญ คือ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าไม้ เพราะเป็นพื้นที่สูงเป็นภูเขาเป็นส่วนมาก เป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่นํ้าที่สำคัญ คือ แม่นํ้าน่านที่หล่อเลี้ยงคนภาคกลางของประเทศ

ประเด็นความรุนแรง

"ความรุนแรง"  เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ และคนที่อยู่รอบๆ ข้าง ดังที่มีตัวอย่างให้พบเห็นตามสื่อทีวี หน้าหนังสือพิมพ์ อยู่ทุกวัน เช่น  กรณีพ่อทุบตีแม่  เด็กก็อาจจะถูกทุบตีไปด้วย  เด็กที่ถูกทุบตี ทำร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง  เด็กจะเข้าใจผิดว่า  ปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรง  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล  ด้วยการพูดจาทำความเข้าใจ  นอกจากนี้ การอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรง  เด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว  เด็กจะกระทำความรุนแรงต่อเพื่อน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วง   และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทำรุนแรงต่อครอบครัวตนเอง  ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง หรือคนรอบข้าง
โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com