เขาหัวโล้น ปัญหาหนักอกคนเมืองน่าน

หมวดหมู่ นักวิชาการ , โดย : admin , 3 เมษายน 61 / อ่าน : 1,109


เขาหัวโล้น ปัญหาหนักอกคนเมืองน่าน  

        สภาพปัญหาภูเขาหัวโล้นตลอดเส้นทางจากแพร่สู่น่านและจากตัวเมืองน่านผ่านอำเภอต่างๆ ทางสายเหนือจนถึงด่านชายแดนไทย - ลาวที่บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านล้วนแต่ประสบปัญหาที่เหมือนกัน คือ เหมือนคนหัวล้านไม่มีต้นไม้เขียวชอุ่มเหมือนในอดีตก่อนๆ มา จากปัญหาที่คนเมืองน่านมีปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินที่สำคัญ คือ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าไม้ เพราะเป็นพื้นที่สูงเป็นภูเขาเป็นส่วนมาก เป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่นํ้าที่สำคัญ คือ แม่นํ้าน่านที่หล่อเลี้ยงคนภาคกลางของประเทศ

        ประมาณ 10 - 20 กว่าปีมานี่เองที่ ปัญหาป่าถูกบุกรุกมากขึ้นเพราะการทำพืชเชิงเดี่ยว คือ ข้าวโพดที่เป็นสินค้าสำคัญในการทำการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม (เลี้ยงสัตว์) บ.อุตสาหกรรมใหญ่หลายๆ บริษัทส่งเสริมให้มีการปลูกพืช (ข้าวโพด) เพื่อใช้ในการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ รัฐบาลภายใต้การผลักดันของบริษัทยักษ์ใหญ่ มีนโยบาย ทำถนนเข้าไปในชนบทเพื่อประโยชน์การขนส่ง ผลิตผลทางการเกษตร โดยอ้างความเดือดร้อนของประชาชนในการทำมาหากินจึงยังเป็นการบุกรุกป่าขยายที่ทำกินของประชาชนออกไปเรื่อยๆ เพื่อปากท้องของชาวบ้านที่มีค่าใช้จ่ายใช้จ่ายในการครองชีพที่สูงขึ้น ต้องหารายได้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ จนป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ กลายเป็นเขาหัวโล้นเพราะการทำมาหากินเลี้ยงปาก เลี้ยงท้องและเพื่อการศึกษาของลูกหลาน

ปัญหาที่ตามมาจาก เขาหัวโล้น

         -  มวลภาวะจากฝุ่นละออง จากการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวโพดการรุกที่ป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว ย่อมมีการเผา หมอกควันจากการเผาป่าทำให้เกือบจะทั่วภาคเหนือมีปัญหาเหมือนกันแทบทุกจังหวัด

         -  ปัญหาจากสารพิษตกค้างในดิน จากการปลูกข้าวโพดขั้นตอนหลังการเผาป่าแล้ว ก็จะมีการพ่นยาฆ่าหญ้าเพื่อไม่ให้รบกวนต้นอ่อนข้าวโพด เมื่อมีฝนตกลงมาก็จะมีการไหลปนเปื้อนมากับนํ้าเข้าสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ
ห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งจากการสำรวจของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคเหนือระบุว่า ปัญหาสารปนเปื้อนในดิน - นํ้าของจังหวัดน่านอยู่ในขั้นเกินมาตรฐาน นํ้าดื่มที่ผลิตในท้องถิ่นมีสานปนเปื้อนเกิดนมาตรฐาน

            แนวทางการแก้ปัญหา จากปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของชาวบ้าน เป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ยากจนโดยตรง จะแก้ปัญหาโดยใช้หลักกฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ ต้องหาทางให้ชาวบ้าน รู้จักการทำมาหากินแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ไว้โดยใช้หลัก เข้าใจเข้าถึงแล้วพัฒนา ขณะนี้มีหลายองค์กรเข้าร่วมช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาแหล่งนํ้า ทำฝายหรือเขื่ิอนเล็กๆ เพื่อเก็บกักนํ้าเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน โดยมีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ เป็นต้น จัดสรรที่ดินทำกินเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยให้ชาวบ้านทะยอยคืนผืนป่าที่บุกรุกปลูกข้าวโพด ลงมาปลูกพืช - เลี้ยงสัตว์ ตามพื้นที่ ที่รัฐจัดสรรให้ มีการฝึกอบรมการทำการเกษตรแบบใหม่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นโดยใช้พื้นที่น้อยลง จัดหาตลาดเพื่อขายผลผลิตทางการเกษตร เช่น ตลาดประชารัฐ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นพอเพียงกับสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ ก็จะเป็นการลดการบุกรุกป่า อีกไม่นานป่าก็จะกลับคืนมาให้ หากชาวบ้านไม่เข้าไปบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปสื่อมวลชน-สังคม-รัฐบาล ยุคเรียนรู้ผิดรู้ถูกว่าด้วย “สิทธิและเสรีภาพ”

สังคมไทยได้ก้าวผ่านยุคเสรีภาพครึ่งใบและรัฐบาลไม่มีอำนาจในการควบคุมสั่งการใด ๆ ตามกฎหมายเพื่อลิดรอนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายอย่างใด ๆ หรือแม้แต่จะใช้อำนาจสั่งปิดหนังสือพิมพ์ของภาคเอกชนรวมถึงสื่อภาครัฐด้วย

นักข่าว ยุค New Media ต้องตั้งสติ ยึดหลักพุทธ กาลามสูตร เสนอข่าว

การทำหน้าที่สื่อสารมวลชน การทำหน้าที่นักข่าวในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กำลังเผชิญกับความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการทำหน้าที่อย่างมีจรรยาวิชาชีพ  เนื่องจากสังคมโลกตื่นตัวกับโอกาสเปิดทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วในการนำเสนอไปยังบุคคลที่สาม บุคคลอื่นๆ จำนวนมาก ภายใต้การเชื่อมต่อที่เรียกกันว่าสังคมออนไลน์

ยุค 4.0 หนังสือพิมพ์จะอยู่หรือไป

ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา  สื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ ทยอยปิดตัวลงอย่างน่าใจหาย แม้แต่หนังสือพิมพ์รายวัน ก็ไม่อาจต้านทางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ด้วยต้นทุนการผลิตที่มีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับรายได้จากค่าโฆษณา ที่กระจายที่ลดลง เมื่อไม่อาจแบกรับต้นทุนไหว จำเป็นต้องหาทางออก  มาตรการต่างๆ ทั้งลดจำนวนหน้า ลดยอดพิมพ์ ลดค่าใช้จ่าย ลดขนาดองค์กร ถูกนำมาใช้ องค์กรไหน แบกรับต้นทุนและภาวะขาดทุนไม่ไหว จำต้องยอมปิดฉากลงไป

สิ่งแวดล้อมเป็นพิษชีวิตมีภัย

ในขณะที่คนทั่วโลกกำลังหันมาสนใจในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ตัวอย่างเช่น น้ำท่วม พายุถล่ม ซึนามิ ไฟป่า และความแห้งแล้ง เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบางส่วนของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในโลกเท่านั้น เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีขอบเขตอย่างกว้างขวาง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

รู้ทันสื่อในยุคดิจิตอล ความท้าทายวิชาชีพนักข่าว

 ในยุคสมัยของความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทำให้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร

วิกฤตสื่อยุคประเทศไทย 4.0

เป็นที่ทราบกันดีว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคThailand 4.0   ซึ่งขณะนี้กลไกต่างๆ ได้เริ่มขับเคลื่อนแล้ว เพื่อให้ประเทศไทย 4.0 เป็นจริงขึ้นมา ส่วนจะได้ผลมากน้อยเพียงใดก็คงต้องติดตามกันต่อไป   ในฐานะของผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่ในวงการสื่อและได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้โดยตรงคงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้     ต้องมาทำความเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน  ต้องรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น  และมาช่วยกันหาคำตอบกัน  จะได้หาทางรับมือกับสถานการณ์ได้

เขาหัวโล้น ปัญหาหนักอกคนเมืองน่าน

สภาพปัญหาภูเขาหัวโล้นตลอดเส้นทางจากแพร่สู่น่านและจากตัวเมืองน่านผ่านอำเภอต่างๆ ทางสายเหนือจนถึงด่านชายแดนไทย - ลาวที่บ้านห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านล้วนแต่ประสบปัญหาที่เหมือนกัน คือ เหมือนคนหัวล้านไม่มีต้นไม้เขียวชอุ่มเหมือนในอดีตก่อนๆ มา จากปัญหาที่คนเมืองน่านมีปัญหาด้านเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินที่สำคัญ คือ 80% ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ป่าไม้ เพราะเป็นพื้นที่สูงเป็นภูเขาเป็นส่วนมาก เป็นแหล่งต้นกำเนิดแม่นํ้าที่สำคัญ คือ แม่นํ้าน่านที่หล่อเลี้ยงคนภาคกลางของประเทศ

ประเด็นความรุนแรง

"ความรุนแรง"  เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ และคนที่อยู่รอบๆ ข้าง ดังที่มีตัวอย่างให้พบเห็นตามสื่อทีวี หน้าหนังสือพิมพ์ อยู่ทุกวัน เช่น  กรณีพ่อทุบตีแม่  เด็กก็อาจจะถูกทุบตีไปด้วย  เด็กที่ถูกทุบตี ทำร้าย หรือได้เห็นความรุนแรงเสมอ ๆ จะฝังใจเรื่องความรุนแรง  เด็กจะเข้าใจผิดว่า  ปัญหาแก้ไขได้ด้วยความรุนแรง  ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ปัญหาทุกปัญหาควรแก้ไขด้วยเหตุผล  ด้วยการพูดจาทำความเข้าใจ  นอกจากนี้ การอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความรุนแรง  เด็กจะซึมซับเลียนแบบพฤติกรรมรุนแรงโดยไม่รู้ตัว  เด็กจะกระทำความรุนแรงต่อเพื่อน เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วง   และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกระทำรุนแรงต่อครอบครัวตนเอง  ต่อสัตว์เลี้ยงของตนเอง หรือคนรอบข้าง
โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม (Media As Social School)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : media.associalschool@gmail.com