กำหนดการเปิดนิทรรศการ ร.ร.วัดทองสัมฤทธิ์ วันที่ 21 กันยายน 2560

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 8 กันยายน 60 / อ่าน : 773กำหนดการจัดนิทรรศการ

โครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 

(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)

SMART  Slender”

S = Social (การสร้างสังคม)  กิจกรรมที่ ๕ SMART Slender Day

ณ โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์   สำนักงานเขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๐

**************************

 ๐๘.๐๐ น.                     นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ

 ๐๘.๓๐ น.                    พิธีกรกล่าวต้อนรับ แนะนำโครงการ

 ๐๘.๔๐ น.                    ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมโครงการ

 

 ๐๙.๐๐ น.                    ประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม SMART Slender Day

 ๐๙.๓๐ น.                    การแสดงเปิดกิจกรรม

                                 -  การแสดงออกแบบท่าทางประกอบเพลง “ไม่เลือกทาน” ของนักเรียน      

                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

                                - การแสดงออกแบบท่าทางประกอบเพลง “ไม่เลือกทาน” ของนักเรียน      

                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                              - การแสดงละครหุ่น ของนักเรียนกิจกรรม One play One Book

                             - มอบรางวัล SMART Idol

๑๐.๐๐ น.                    นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔  เข้าเรียนรู้ตามกิจกรรมฐานการเรียนรู้

 

ทั้งหมด ๔ ฐานการเรียนรู้

                                 ฐานการเรียนรู้ที่ ๑   T = Smart Training  การฝึกฝน      

                                 ฐานการเรียนรู้ที่ ๒   R = Smart Routine  กิจวัตรประจำวัน

                                ฐานการเรียนรู้ที่ ๓   A = Smart Activity กิจกรรม

                                 ฐานการเรียนรู้ที่ ๔   M = Smart Motivation  การสร้างแรงจูงใจ

๑๑.๑๕ น.                    กล่าวปิดกิจกรรม

๑๑.๒๐ น.                    พักรับประทานอาหาร

 

 

 

* หมายเหตุ  :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com