การประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคกลาง ครั้งที่ 1 / 2559

หมวดหมู่ กลาง , โดย : admin , 25 สิงหาคม 59 / อ่าน : 3,703


 

กำหนดการการประชุมภาคีเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนภาคกลาง  ครั้งที่ 1 / 2559

วันอาทิตย์ ที่  28 สิงหาคม  2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ ห้องสมุด พิพิธบางลำพู ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 


09.00 – 09.30 น. - ลงทะเบียน 

09.30 – 10.30 น. - กล่าวถึงพันธกิจและแนวทางการขับเคลื่อนงาน ของแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมฯ สสส.

10.30 – 12.00 น. - ประชุมเครือข่ายสื่อศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาคกลาง เพื่อทำความ เข้าใจทิศทางการทำงานร่วมกันในปี 2559

12.00 – 12.30 น. - ถาม - ตอบ ข้อสงสัย

12.30 - 13.30 น - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.30 - 15.30 น. - ภาคีเครือข่าย นำโดย ชมรมเยาวชนอาสาสมัครเกสรลำพู และประชาคม บางลำพู พานำชมพิพิธบางลำพู พิพิธภัณฑ์เหรียญ และชุมชนบางลำพู

15.30 -16.00 น. - สรุปภาพรวม และ ปิดการประชุม

16.00 น. เป็นต้นไป - เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 


*** หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]