โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ภาคเหนือบน) 7-9 เม.ย. 60

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 23 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,673


โครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา(ภาคเหนือบน) 
โดยเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนา

เชิญร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ตามรอยวิถีกลองล้านนา”
๗-๙  เมษายน ๖๐ ณ หอประชุมอาคารแผ่พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   
วันที่ ๗ เมษายน ๖๐
๑๘.๐๐ น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมเวที
๑๘.๓๐ น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิถีกลองล้านนา   
  กลองสะบัดชัย ,  กลองมองเซิง  ,  กลองปู่เจ่
๒๑.๐๐ น. กลับที่พัก
   
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐
๐๘.๓๐  น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐  น. เปิดเวทีเสวนา“ตามรอยวิถีกลองล้านนา”
  กลองไต    กลองก้นยาว  กลองมองราว
๑๑.๐๐  น. เวทีวิพาก/ชื่นชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดย
    อ.ประเสริฐ    ประดิษฐ์   
  อ.ดร.เสถียร   ฉันทะ 
  อ.อาทิตย์    วงค์สว่าง
  ฯลฯ
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ น เข้าฐานเรียนรู้วิถีกลอง
๑๔.๐๐ น. เตรียมตัวและกำหนดลำดับการแสดงในลานวัฒนธรรม
๑๕.๓๐ น. เดินทางไปลานวัฒนธรรม / เตรียมการแสดง
๑๗.๓๐ น. เริ่มการแสดงในลานวัฒนธรรม
๒๐.๓๐ น. กลับที่พัก
   
วันที่ ๙  เมษายน  ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ น. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม
๑๐.๓๐ น วิพากษ์
๑๑.๓๐ น. พิธีปิด
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐น. เดินทางกลับ
   
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
นายรอน   ใจกันทา  โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๑-๙๕๑ ๗๗๔๐


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]