ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค 4.0 ทิศทางโลก ทิศทางไทย

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 22 มีนาคม 60 / อ่าน : 2,006


การสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปสื่อ ปฏิรูปอุตสาหกรรมโฆษณายุค 4.0 : ทิศทางโลก ทิศทางไทย” ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดยมี ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ อุปนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย นายอนุพงษ์ เจริญเวช สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายดนัย หวังบุญชัย เลขานุการคณะกรรมการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทั้งมวลให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ เป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ให้เป็นการศึกษาผ่านสื่อมวลชนจากภาคประชาชน ให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งให้เกิดความต่อเนื่องและเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานในการทำงานซึ่งดำเนินการสัมมนาโดย อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสตูดิโอวิทยุโทรทัศน์ ตึก 9 ชั้น 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ผ่านมา


ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]