งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 30 มี.ค. 60

หมวดหมู่ ประกาศแผนงานฯ , โดย : admin , 11 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,914


งานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม 

จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

     ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง Meeting Room ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ ลงทะเบียน
   
๑๓.๐๐-๑๓.๑๕  กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ
   
๑๓.๑๕-๑๔.๓๐  ช่วงที่ ๑ วงเสวนา“อภิวัฒน์แห่งมณฑลข่าวสาร”
  ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
  ๑.รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
  (อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์)
  ๒.ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุดบรรทัด
  (ภาคีราชบัณฑิต สำนักราชบัณฑิตยสถาน)
  (พร้อมเปิดตัวหนังสือ "อภิวัฒน์มณฑลข่าวสาร")
  ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร
   
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ ช่วงที่ ๒ วงเสวนา จักรวาลสื่อใหม่ “โลกเปลี่ยนสื่อ สื่อเปลี่ยนโลก”
  ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
  ๑.อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย
  (ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม)
 

๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ 

  (อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก)
  ๓.คุณพรชัย แสนชัยชนะ
  Managing Director บริษัท Homeprise
  ๔.ดร.อ่อนอุษา ลำเลียงพล 
  นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
  (พร้อมเปิดตัวหนังสือ จักรวาลสื่อใหม่)
  ดำเนินรายการโดยอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์
   
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐  ช่วงที่ ๓ วงเสวนา “เปิดบ้านอ่านเมืองปฐมนคร”
  ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่
  ๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร 
  นักวิชาการและอาจารย์ประจำวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  ๒.นายประเชิญ คนเทศ ภาคประชาสังคม
  ๓.ทนายไพบูลย์ พวงสำลี ภาคประชาสังคม
  ๔. นายณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ แกนนำประชาชน
  (พร้อมเปิดตัวหนังสือ เปิดบ้านอ่านเมืองปฐมนคร)
  ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์
   
๑๖.๐๐ น. ปิดงานเสวนา
  โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ
  และ อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.
   

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


 

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐            ช่วงที่ ๓ วงเสวนา เปิดบ้านอ่านเมืองปฐมนคร

ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่  

๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร  

นักวิชาการและอาจารย์ประจำวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

๒.นายประเชิญ คนเทศ ภาคประชาสังคม  

๓.ทนายไพบูลย์ พวงสำลี ภาคประชาสังคม  

๔. นายณัฐวุธ อนุชิตอารมณ์ แกนนำประชาชน  

(พร้อมเปิดตัวหนังสือ เปิดบ้านอ่านเมืองปฐมนคร) 

ดำเนินรายการโดย คุณณาตยา แวววีรคุปต์  ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]