อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ที่ โรงเรียนวัดคลองภูมิ

8 มีนาคม 60 / อ่าน : 1,235

#โรงเรียนวัดคลองภูมิ มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง.ในโครงการ คลองภูมิสดใสใส่ใจสุขภาพ (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้)
#อย่าปล่อยให้เด็กอ้วนปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com