อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 5 (28-10-66)

31 ตุลาคม 66 / อ่าน : 1,009

โครงการสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการรณรงค์ หัวข้อ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้

วันนี้ (28 ตุลาคม 2566) ที่โรงแรมแกรนด์ ริชม่อน สไตลิช คอนเวชั่น โอเทล ปิ๊งส์ โปรเจ็กส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน“ (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ให้กับแกนนำโรงเรียนนำร่องในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนกว่า 26 โรงเรียน

โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการสื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์ ภายใต้ หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน“ (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักและผลไม้) ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้ว ซึ่งในปีนี้มีการขยายผลไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นการบูรณาการกับพื้นที่การทำงานของเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานฯ ทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งที่ยังยืนให้กับพื้นที่ด้วย

กิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นด้วยการชม VTR โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้) ตามด้วยการกล่าวต้อนรับผู้ร่วมเข้างาน และแนะนำในเรื่องทิศทางการสนับสนุนของ สสส. โดยอาจารย์มานพ แย้มอุทัย ตามด้วยการเล่าถึงความเป็นมาของโครงการ และทิศทางการดำเนินโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)“ ในปีที่ 5 โดย ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และมีการ Talk Show ปลุกพลัง สร้างเด็กไทยให้ไร้พุง โดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากรมอนามัย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. และมีช่วงพิเศษที่ทางโครงการได้นำกิจกรรมสะท้อนความสำเร็จ จากโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่

1) โรงเรียนวัดปากบ่อ นางสาววจี อนุภักดิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ นางสาวเยาวลักษณ์ จงกลรัตน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 2) โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม นางนิชาภา ป้องปาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษนางสาวปิยวรรณ เยาวพันธ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ 3) โรงเรียนวัดอินทราวาส นางสาววาสนา ศรีระดา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ และ 4)โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ นางสาวจินตนา เกตุพิบูลย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ดำเนินรายการโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์

 

จากนั้นในช่วงบ่ายมีการเสวนาเจาะลึกเรื่องนโยบายการขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้” และการเรียนรู้ด้วยหลัก 3 อ ที่มุ่งสู่กิจกรรมสร้างสรรค์ในโรงเรียน โดยที่ปรึกษาด้านวิชาการ ได้แก่ คุณจุรี สุวรรณ์ศิลป์, คุณวิชญาพร เลียบใย , คุณเกียรติศักดิ์ แหลมจริง, คุณวสุนธรี เสรีสุชาติ และคุณกุลพร สุขุมาลตระกูล ตามด้วยการสร้างความเข้าใจการเรียนรู้เรื่อง การออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เพื่อกิจกรรมการรณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อโดย นักวิชาการด้านสื่อและนวัตกรรม ได้แก่ คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม และคุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน ก่อนจะมีการแนะนำแนวทางการออกแบบและพัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดีให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการก่อนจะมีการร่วมออกแบบ กำหนด Theme และพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อนประเด็น “ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้” ในปีที่ 5 ต่อไป

ก่อนจะมีการนำเสนอและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนำร่องดำเนินโครงการบูรณาการกับพื้นที่วิสาหกิจเพื่อสังคมกับ สสส. ในวันถัดไป ติดตามความเคลื่อนไหวนี้ได้ที่

.

Official Web : http://artculture4health.com/

Facebook : https://www.facebook.com/artculture4h

Youtube แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ : http://bit.ly/3YVFSl5

Instagram : https://www.instagram.com/artculture4health/

Twitter : https://twitter.com/art_culture4h

Tiktok : https://www.tiktok.com/@artculture4health

.

และที่

.

Official Web : www.artculture4health.com/pun

Facebook : https://www.facebook.com/PunSilpPunSook

Youtube ปันศิลป์ ปันสุข : https://bit.ly/3tKmMPW

Instagram : https://www.instagram.com/punsilppunsook

Twitter : https://twitter.com/PunSilpPunSook

Tiktok : https://www.tiktok.com/@punsilppunsook
ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]