อบรมมัคคุเทศก์น้อยสาวะถีเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : ข่าวจาก  innews.news

หมวดหมู่ รายงานพิเศษ , โดย : admin , 28 กันยายน 66 / อ่าน : 832


อบรมมัคคุเทศก์น้อยสาวะถีเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 - 17:15 น.  ข่าวจาก :  innews.news

 


 

สินไซโมเดลเสริมทักษะมัคคุเทศก์น้อยและมัคคุเทศก์ชุมชนจิตอาสา เพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคน 3  วัย เด็กประถม มัธยมและผู้สูงอายุในชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประวัติชุมชน สถานที่สำคัญ และแหล่งเรียนนรู้ในชุมชนตนเอง

ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 ที่ชุมชนสาวะถีได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์น้อย-มัคคุเทศก์ชุมชน”จิตอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ประกอบด้วย นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและผู้สูงอายุในชุมชน ให้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำเอาความข้อมูลของชุมชนประกอบด้วย ประวัติชุมชน สถานที่สำคัญ และแหล่งเรียนนรู้ในชุมชน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล เรื่องเล่า เพื่อให้เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้และฝึกฝนเพื่อนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบมัคคุเทศก์น้อยหรือมัคคุเทศก์ชุมชน พร้อมกับทดลองการนำเสนอเสมือนจริงเพื่อให้ฝึกฝน โดยมีสุมาลี สุวรรณกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหาของดีของชุมชนและ วิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ มัคคุเทศก์มืออาชีพเป็นวิทยากร

การอบรมมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคน 3 วัยเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพการพูด การฟัง การคิดวิเคราะห์และการนำเสนอของเยาวชน รวมไปถึงการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงการปลุกสำนึกรักบ้านเกิดและเข้าใจเรื่องราวบ้านเกิดของตนเอง นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพเสริมคือมัคคุเทศก์ได้ด้วย

นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี กล่าวถึงโครงการนี้ว่า เป็นโครงการที่ดีมากที่พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนและคนในชุมชนให้รู้จักชุมชนตัวเอง ภาคภูมิใจในบ้านเกิด และสามารถนำไปสู่อาชีพเสริมของคนในชุมชนคือการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวได้ เนื่องจากชุมชนสาวะถีเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพตรงนี้จะสามารถหนุนเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มัคคุเทศก์น้อย - มัคคุเทศก์ชุมชน” นี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ดำเนินการโดย บริษัทสินไซโมเดลจำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนำความสุขมาให้กับชุมชน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40  คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และชาวชุมชนสาวะถีปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]