ขอนแก่น : ปฎิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์ ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

หมวดหมู่ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม , โดย : admin , 28 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,290


     ปฎิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์ ภายใต้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

ชี้แจงทิศทางการทำงานโครงการส่งเสริมกระบวนการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม และ ผลจากการเสวนาเวทีระดมความคิดเห็น”สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จาก 4 ภูมิภาค โดย ดร.กันยิกา ชอว์ และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

     ขอนแก่น
:  ห้องมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
   

                         ............................................. กำหนดการ .............................................

 
เวลา 09.00 – 09.20 น. ประธานในพิธี เดินทางมาถึง 
นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน- ประธาน กล่าวเปิดการเสวนา

เวลา 09.20 – 10.00 น. ชี้แจงทิศทางการทำงานโครงการส่งเสริมกระบวนการให้สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม และ ผลจากการเสวนาเวทีระดมความคิดเห็น”สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม จาก 4 ภูมิภาค โดย ดร.กันยิกา ชอว์ และอาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์

เวลา 10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ ไฟฟ้า 4.0 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดย นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ้ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เวลา 10.30 – 12.00 น. การเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปสื่อ ใครได้ประโยชน์” วิทยากร- คุณรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง สำนักงาน กสทช.
- นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ในฐานะประธานคณะทำงานสื่อเพื่อการปฏิรูป
- ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้ดำเนินรายการ ดร.พลภฤต เรืองจรัส ผู้อำนวยการ ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 8  
- ตอบข้อซักถาม

เวลา 12.00 น. สรุปและปิดการเสวนา

เวลา 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น. ประชุมสามัญ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560 

เวลา 16.00 น. ปิดการประชุม
 


ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com