บรรยายหัวข้อ รณรงค์โครงการ และการเขียนโครงการฯ “P-D-C-A”

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 กุมภาพันธ์ 60 / อ่าน : 1,467


     เมื่อลงพื้นที่และได้นำเสนอเพื่อเรียนรู้การทำงานของพื้นที่ นครปฐมแล้ว ได้มีการบรรยายหัวข้อ รณรงค์โครงการ และการเขียนโครงการฯ “P-D-C-A”  
     •แปลงเป้าหมาย เป็นงาน เป็นขั้นตอนการทำงาน และวิธีการทำงาน
     •การแบ่งลำดับขั้นตอนการทำงาน การวางเป้าหมายและการลงมือทำให้ได้ผลสำเร็จ
     •การวัดและประเมินผล
     •การรณรงค์โครงการ
     •ระดมสมองจัดทำแผนชุมชนตามพื้นที่ 

วิทยากรบรรยาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร 
นักวิชาการและอาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และทีมงาน
 
   

 

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]