รวมความรู้ จากโครงการ Design Hero :: Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 10 ตุลาคม 65 / อ่าน : 1,179


รวมความรู้ จากโครงการ Design Hero :: Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้  

        โครงการ Design Hero เป็นความร่วมมือระหว่าง art4d กับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี  วัตถุประสงค์สำคัญ คือการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ ความรู้และทักษะในการออกแบบการสื่อสารสุขภาวะ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาได้มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการหลายคนเข้าสู่วงการการออกแบบสร้างสรรค์สื่อและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 

         สำหรับในปี 2565 นี้ art4d และแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มีความต้องการที่จะผลักดันให้โครงการก้าวสู่ขั้นตอนไป จึงมีแนวคิดที่จะผลักดันให้ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเหล่านั้นถูกนำไปผลิตเพื่อต่อยอดหรือขยายผลในเชิงธุรกิจ รวมไปถึงการนำไปใช้รณรงค์ในสังคมวงกว้าง ดังนั้นเป้าหมายสำคัญของโครงการในปีนี้จึงมุ่งเน้นที่การผลักดันและสร้างโอกาสให้ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมดังกล่าวได้ถูกนำไปสู่ “การประกอบการ” หรือ “ปฏิบัติการ” ได้จริง โดยนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการสนับสนุนด้านเงินทุน กิจกรรมในปีนี้จะจัดให้มีการพบปะกันระหว่างผู้สร้างนวัตกรรมหรือผลงานสร้างสรรค์กับองค์กรต่าง ๆ ในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเผยแพร่ผลงานและเปิดโอกาสให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดและขยายผลในเชิงธุรกิจ สร้างให้เกิดการประกอบการในรูปแบบของธุรกิจใหม่ๆ ที่มีส่วนช่วยรณรงค์หรือป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเสริมสร้างค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้กับสังคมในวงกว้างต่อไป


จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 7-9 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเราได้รวบรวมมาไว้ที่นี่แล้ว


Live : Design Action Hero: ดีไซน์ดีมีแต่ได้     คลิกที่นี่    เทปยาว

 

 

Thailand’s Soft Power Remake : เวอร์ชั่นใหม่ของวัฒนธรรมไทย       คลิกที่นี่

   พบกับ คุณสธน ตันตราภรณ์ และ คุณจักรกฤต โยมพยอม 

 

 

Green Business – Design for Community : ธุรกิจรักษ์โลก       คลิกที่นี่

   พบกับ คุณเอก ทองประเสริฐ 

 

 

Technotopia : เมืองแห่งเทคโนโลยี       คลิกที่นี่

   พบกับ คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ 

 

 

Creative Playground : พื้นที่สุขภาพนิยม      คลิกที่นี่

   พบกับ ผศ. ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์

 

 

● เวิร์คช็อป Design & Innovation Thinking      คลิกที่นี่

   โดย คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล CEO / Business Innovation & Transformation บริษัท FireOneOne


● เวิร์คช็อป Business Model Canvas (ช่วงเช้า)      คลิกที่นี่ 

   โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล CEO บริษัทแบรนด์บีอิ้ง จำกัด


● เวิร์คช็อป Business Model Canvas (ช่วงบ่าย)      คลิกที่นี่ 

   โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล CEO บริษัทแบรนด์บีอิ้ง จำกัด
ติดตามกันต่อว่า 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายเพื่อผลิตผลงานจริงได้ที่นี่ เร็วๆ นี้


#แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ #สสส #Live #Design #Action #Hero #ดีไซน์ดีมีแต่ได้ปฏิทินกิจกรรมแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 ชั้น 16 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : [email protected]