การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ”(ภาคกลาง)

7 มีนาคม 64 / อ่าน : 86

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ”(ภาคกลาง)

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร


เริ่มเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับรู้การทำงาน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ระยะที่ 4 และรับทราบบทสรุปเกี่ยวกับโครงการปีที่ผานมา และความคาดหวังของงานในระยะที่ 2 โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการฯ


ตามด้วย เวทีเสวนาหัวข้อ “ดิจิทัลเปลี่ยนโลกเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ”


เพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่า Digital Disruption และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและเรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค DigitalDisruption กระตุ้นทำให้เกิดความคิด วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อธุรกิจได้  และเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและ ความสำคัญของสุขภาวะชุมชน / หลักการสื่อสารสุขภาวะ และการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนแบบองค์รวม

ผู้ร่วมเสวนาได้แก่

1.รศ.ดร.เกศินี ประทุมสุวรรณ

2.คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง


ดำเนินรายการโดย

อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์


           เริ่มช่วงบ่ายด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบและผลิตสื่อ" ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาและกระบวนการคิด ผลิตงานDigital Content มุ่งเนื้อหาVideo Content เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเนื้อหาในเชิงสาธารณะประโยชน์

            เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับรูปแบบ และเนื้อหา เพื่อให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
            จากนั้นมีการพูดคุยไอเดียการนำเสนอในประเด็นที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจ และการรับฟังและสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมในครั้งนี้และพัฒนาในระยะต่อไป 


โดย 

1.คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

2.คุณอุมาพร ตันติยาทร

3.คุณสุภาวรรณ  ปราบสงบ


วิทยากรร่วม

คุณแมนรัตน์  แปลกลำยอง


#FeedDD

#MASS
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-219-3897-8 โทรสาร : 02-219-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com