การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้

17 กุมภาพันธ์ 64 / อ่าน : 716

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้


การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 หลักสูตร “สื่อชุมชนสื่อสารสุขภาวะ” ภาคใต้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2564 ณ  โรงแรม เบญจพร แกรนด์ วิว สงขลา  จังหวัดสงขลา 


เริ่มกระบวนการด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ“ดิจิทัลเปลี่ยนโลก” โดย คุณแมนรัตน์ แปลกลำยอง และคุณชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการกรรมการ/ประธานฝ่ายการศึกษาและพัฒนาสังคมหอการค้าจังหวัดสงขลา


การอบรมหัวข้อนี้ทำเพื่อให้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าDigital Disruption และผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ , เพื่อให้เรียนรู้เทคนิคที่ทำให้ธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสู่ยุDigital Disruption และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อธุรกิจ

ตามมาด้วยการกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการโครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ถึงเรื่องการรับรู้การทำงาน “สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม” ระยะที่ 4  และบทสรุปเกี่ยวกับโครงการปีที่ผ่านมาและความคาดหวังของงานในระยะที่ 2 และแผนงาน โครงการระยะต่อไป 
ต่อมาเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การสื่อสารสุขภาวะ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกศินี ประทุมสุวรรณ และคุณวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการท้องถิ่น ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของสุขภาวะชุมชนและให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารสุขภาวะและการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ก่อนจะเริ่มการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “รู้เท่าทันสื่อ” โดยอาจารย์ดร.โศภชา เอี่ยมโอภาส และคุณโตมร อภิวันทนากร นักวิชาการอิสระ เพื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน รวมทั้งการวิเคราะห์ การตีความสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล, เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการตระหนักรู้ในตัวตน การฟังอย่างตั้งใจ (Deep Listening) และการสื่อสารแบบสะท้อนความรู้สึก (Reflection)เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อสามารถวิเคราะห์ผลดีผลเสียของสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันได้


ปิดท้ายวันนี้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กฎหมายจริยธรรมและจรรยาบรรณการสื่อสาร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ และจรูญ หยูทอง นักวิชาการ/ศิลปินดีเด่น จ.สงขลา สาขาวรรณศิลป์

ไปชมบรรยากาศกัน
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

128/177 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 16 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
128/177 Phayatai Plaza,  16th Fl., Phayathai Rd., Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand

โทรศัพท์ : 02-129-3897-8 โทรสาร : 02-129-3899
อีเมล : artculture4health@gmail.com