มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชนเปิดการ์ดเขิน-ยอง ทุ่งเสี้ยว

หมวดหมู่ เรื่องเด่น , โดย : admin , 27 มกราคม 63 / อ่าน : 254


เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มีการประชุม หารือร่วมแลกเปลี่ยน นโยบาย ข้อคิดเห็นต่องานวิจัยเชิงเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม กับอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วุฒิสมาชิก และประธานคณะกรรมาธิการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชนโดยอาจารย์ดนัย หวังบุญชัย และ ผู้เข้าร่วมประชุมนายกเทศบาลตำบลบ้านกลาง นายกอบต. เวียงท่าการ กำนัล พ่อหลวง แม่หลวง ผู้นำ ทุ่งเสี้ยว บ้านต้นกอก บ้านเวียงท่ากานพร้อมประชาคม และกรรมการสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ร่วมกันทบทวนการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดพื้นที่ โครงการ " การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านกลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ " ( งานวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย ทุน " แผนงานพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด 4.0 ( SIP ) " ผ่าน สกสว. )
ในบริบท " การขับเคลื่อนพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยประชาคมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ " ด้วยตลาดวัฒนธรรมเชิงพื้นที่"ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
และเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ที่กาด เขิน - ยอง ทุ่งเสี้ยว อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน เปิด กาด เขิน - ยอง ทุ่งเสี้ยว จากความร่วมมือ ของหลายภาคส่วน ร่วมกันผลักดันจนเกิดพื้นที่พหุวัฒนธรรมด้วยประชาคมทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตลาดวัฒนธรรมเชิงพื้นที่

ทุกวันเสาร์ 10 : 00 - 16 : 00 เริ่มเสาร์ 25 มค 2563
 


ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com