8-10 ธันวาคม 2561 นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 จ.น่าน

9 ธันวาคม 61 / อ่าน : 456


การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคเหนือครั้งที่ 1/2561 เรื่อง “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 
กิจกรรมครังนี้ได้ นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ ประธานเครือข่ายฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม และมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวเปิดการอบรม 
จากนั้นมีการบรรยายพิเศษ เรื่องภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ต่อด้วยการเสวนา เรื่อง “ทำสื่อสร้างสรรค์อย่างไรให้ตอบโจทย์ประเด็นสุขภาวะ” ผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ 1.รองศาสตราจารย์ดร.เกศินี จุฑาวิจิตร  2.อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย ดำเนินรายการโดย อาจารย์จำรัส  จันทนาวิวัฒน์ ต่อด้วยการเรียนรู้การทำทำด้วยมือถือ และแบ่งกลุ่มประเด็นทำงานผลิตผลงานคลิปวิดีทัศน์ผ่าน Smartphone เป็นสารคดี, สารคดีเชิงข่าว หรือภาพยนตร์สั้น ความยาว 4 นาที ด้วย 4 หัวข้อดังนี้ 1.ประเด็นรองรับสังคมสูงวัย 2.ประเด็นกลุ่มอ่อนไหวและเปราะบาง 3.ประเด็นสิ่งแวดล้อมในชุมชน และ4.ประเด็นปัญหาปัจจัยเสี่ยงในชุมชน 
จา...

ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com