สถานการณ์สื่อในสังคมปัจจุบันกับความท้าทายในมิติวัฒนธรรม ในโครงการเมืองสามดีวิถีสุข จ.กระบี่

17 กรกฎาคม 61 / อ่าน : 580

จากที่แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้สนับสนุนโครงการชุมชน 3ดีวิถีสุข สร้างพลเมืองนักสื่อสารเด็กเรียนรู้วิถีชุมชน ของศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม วันนี้โครงการพื้นที่ดีและพื้นที่ต้นแบบด้านสื่อศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ภายใต้ แนวคิดของ “เมืองสามดีวิถีสุข” โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมสู่การสร้างความร่วมมือภาคีพื้นที่ โดยเฉพาะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ได้ร่วมหนุนเสริมในโครงการสร้างความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมการรู้เท่าทันสื่อแก่เด็กและเยาวชน จังหวัดกระบี่ ให้เกิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนสามดีวิถีสุขสานพลังชุมชน ซึ่งแนวคิดชุมชนสามดีวิถีสุขสู่การสร้างเยาวชนให้เกิดการฉลาดใช้สื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่สุขภาวะ พัฒนาสู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ผ่านสื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี สู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ

เวทีเสวนาสถานการณ์สื่อในสังคมปัจจุบันกับความท้าทายในมิติวัฒนธรรม 
โดย นางเกษร กำเนิดเพร็ช วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่
นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
นายศราวุธ จงจิตร แกนนำเยาวชนชุมชนสามดีวิถีสุข
ดำเนินการเสวนาโดย นายฮาริส มาศชาย

 

เวลา 10.00น. ให้ความเรื่องและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะฉลาดรู้และเท่าทันสื่อสู่การเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ชุมชน
โดย นายฮาริส มาศชาย หัวหน้าศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ

จากนั้นช่วง เวลา 13.00น. ฐานเรียนรู้ปฏิบัติการสื่อดีภูมิดีสู่พื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่ปลอดภัย
- ฐานสื่อดีเรียนรู้จากภาพถ่ายเล่าเรื่องชุมชน
- ฐานศิลปะชุมชน ว่าวปะติดกระดาษหลากสี
- ฐานเติมแต่งจินตนาการ เด็กบ้านๆเด็กปั้นวัวปั้นควาย
- ฐานภูมิปัญญา วาดภาพระบายสีเรือหัวโทง
- ฐานอาหารขึ้นชื่อ อาหารข้าวยำสมุนไพรส่งเสริมการกินผัก
- ฐานขนมโบราณ เรียนเล่นการทำขนมลา
- ฐานวัฒนธรรมชุมชน “สืบสานวัฒนธรรมรอเง็ง”
- ฐานเรื่องเล่าชุมชน “กว่าจะเป็นโรงไฟฟ้ากระบี่”
โดย นายวิมลไชย มงคล โรงไฟฟ้ากระบี่

ติดตามบรรยากาศตช่วงเสวนา ที่นี่

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ
Art & Culture for Health Literacy

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)
ThaiHealth Promotion Founnation (THPF)

978/118 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 02-298-0987-8 โทรสาร : 02-298-0989
อีเมล : artculture4health@gmail.com